Att arbeta på kirurgen

Kirurgen är en dynamisk och stimulerande arbetsplats med en verksamhet som ständigt utvecklas där du är med och påverkar. Vi kan lova dig ett varierande och lärorikt arbete med ständig påfyllnad av kunskaper och erfarenheter.

De patienter som vårdas hos oss kommer främst från vårt eget län men även från omgivande län eller hela landet då vi är ett universitetssjukhus. Arbetet på kirurgen är omväxlande avseende såväl arbetsuppgifter, tempo och patientspektra. Här möter du unga och gamla, benigna och maligna sjukdomar, stor och liten kirurgi och varierande vårdtider.

Inskolning är individuellt anpassad, två till fem veckor, beroende på profession samt tidigare erfarenhet. För sjuksköterskor har vi en kompetensmodell som vi arbetar efter. Vi har specialistsjuk-sköterskor som bland annat har till uppgift att stötta och utbilda nyanställd personal.

Utbildning sker kontinuerligt för all personal. Vi har individuell schemaläggning på vårdavdelningarna och har schemalagda utbildningsdagar under höst- och vårtermin med ett specialanpassat program efter personalens kompetens och behov. Personal med ansvar för olika vårdområden deltar även i utbildningar som sjukhuset håller i inom de olika områdena.

Läs mer om utvecklings- och utbildningsmöjligheter inom kirurgi

På kirurgen arbetar vi aktivt med att utveckla vården samt skapa goda rutiner med syfte att förbättra omvårdnaden för våra patienter. Ett exempel är att öka patientens delaktighet i vården genom ett "patientkort" där patienterna själva kan fylla i frågor och funderingar för att bli mer delaktiga i sin vård. Vårt mål är att ge patienterna en god evidensbaserad patientcentrerad omvårdnad.

Kompetensstege

Verksamhetsområdena kirurgi, onkologi, urologi samt ortopedi och handkirurgi har tillsammans utarbetat en kompetensstege för sjuksköterskor.

Specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård

På kirurgens vårdavdelningar och mottagningar arbetar specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård i den patientnära vården. I uppdraget som specialistsjuksköterska ingår att undervisa, leda och driva förbättringsarbeten för att kontinuerligt utveckla och evidensbasera den kirurgiska omvårdnaden.

Utbildningen till specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård innebär studier inom specialistsjuksköterskeprogrammet på halvfart under två år.

Avancerad specialistsjuksköterska (Nurse Practitioner) i kirurgisk vård

På kirurgen på Akademiska sjukhuset arbetar de första avancerade specialistsjuksköterskorna i kirurgisk vård som utbildats i Sverige. Nurse Practitioner är sedan många år en etablerad sjuksköterskeroll i andra länder. De avancerade specialistsjuksköterskorna arbetar i teamet runt patienten och har genom ökad kunskap i avancerad omvårdnad och medicinsk vetenskap ett utökat ansvar att leda patientvården på avdelningen.

Utbildningen till avancerad specialistsjuksköterska innebär en påbyggnadsutbildning på specialistsjuksköterskeexamen inriktning kirurgisk vård och ges på halvfart under två år.