Hur funkar det?

Vad är Cancervårdsakademien för sjuksköterskor inom verksamhetsområdet Blod- och tumörsjukdomar (BoT)?

Programmet är del av en satsning på cancerområdet där vi vill ge dig som är sjuksköterska möjligheten att utvecklas, fördjupa- och specialisera dig inom blod och tumörsjukdomar. Inom ramen för ett tvåårigt utvecklingsprogram varvar vi kliniskt arbete med teoretiska och praktiska utbildningsmoment i syfte att ge dig en fördjupad reell och formell kunskap och erfarenhet inom området cancer.

När startar cancervårdsakademien på Akademiska sjukhuset?

Utbildningsprogrammet startade för första gången januari 2017 men ny antagning sker årligen med kursstart i augusti.

Hur många platser finns det?

Vårt mål att de som deltar i programmet ska få absolut bästa handledning och utbildning. Samtidigt ställer vi oerhörda krav på kvaliteten och säkerheten för patienterna. Därför finns ett tak på 14 platser totalt.

Vad innebär programmet för mig som är nyexaminerad sjuksköterska?

Du som antas till programmet som nyexaminerad sjuksköterska kommer att vara anställd som sjuksköterska på en av våra sektioner och arbeta kliniskt varvat med schemalagd teoretisk och praktisk utbildning under dina första två år. Akademiska sjukhuset har även ett kliniskt utvecklingsår (KUÅ) som är obligatoriskt för alla nyexaminerade sjuksköterskor och omfattar ca 20 % schemalagd utbildning under ditt första år som sjuksköterska.

Jag är sjuksköterska med erfarenhet i yrket, vad gäller för mig?

Du som har yrkeserfarenhet och inte ansluter till det sjukhusövergripande kliniska utvecklingsåret deltar under År 1 i det cancerspecifika momentet i form av månatliga utbildnings- och reflektionstillfällen med inriktning mot omvårdnad för patienter med blod- och tumörsjukdomar.

Hur ser upplägget ut?

År 1 innehåller schemalagda reflektionstillfällen 1ggr/månaden med fokus på ett professionellt och etiskt förhållningssätt kring cancerpatienten, närstående, omvårdnad och vårdteamet.
Kursansvarig för första året är Lisa Sörell, specialistsjuksköterska inom palliativ vård och tf. gruppchef på sektionen palliativt centrum.

År 2 är en fördjupning inom cancerområdet med diagnosspecifika läkarföreläsningar och omvårdnadsseminarier 1ggr/vecka, 3 månaders sidotjänstgöring på enhet inom verksamhetsområdet, 4 veckors hospitering inom verksamhetsområdets enheter samt studiebesök vid angränsade enheter med intresse för verksamhetsområdet.
Kursansvarig för andra året är Sölvi Vejby, legitimerad sjuksköterska/doktorand IFV och utbildningsansvarig på sektionen för hematologi.

Efter avslutade och godkände två år i Cancervårdsakademien tror vi att du har goda förutsättningar att ta dig an en formell specialistutbildning inom cancerområdet. Du erbjuds då att på arbetstid genomföra dina studier på deltid med inriktning mot t.ex. palliativ vård, onkologi eller specifik onkologisk omvårdnad med inriktning mot strålbehandling.

Vilka kan söka utbildningsprogrammet?

Du vill utvecklas som sjuksköterska och samtidigt vara med och utveckla cancervården i Uppsala. Du är legitimerad sjuksköterska med ett intresse av att arbeta med patienter som har cancer och arbetar eller vill arbeta inom verksamhetsområdet Blod- och tumörsjukdomar på Akademiska sjukhuset.

Hur ser villkoren ut för deltagande, vad förbinder jag mig till måste jag t.ex. vara anställd en viss tid efter avslutat program?

Vi vill tillsammans med dig stärka cancervården i Uppsala och strävar efter att bygga långsiktiga möjligheter till utveckling i yrket och därmed kontinuitet i vår organisation. Vi ser gärna att du som sjuksköterska stannar kvar, bidra med dina kunskaper och utvecklas med oss på lång sikt. Efter andra året, dvs. innan du går specialistutbildningen, kommer vi ingå ett avtal där förutsättningen är att du stannar kvar i anställningen på BoT minimum två år efter genomförd specialistutbildning.

Om jag efter år 1 vill jobba på kliniken kan jag göra det innan jag fortsätter med år 2 i programmet?

Utbildningen, reflektionsmomenten och sidotjänstgöringen är moment där du får bredda erfarenheten av cancervård och få värdefull kunskap som hjälper dig att hitta den inriktning som intressera dig mest och passar dig bäst, varför vi ser att du följer utbildningsplanen i sin helhet.

Vad händer om jag måste göra uppehåll under programmet?

Programmet är baserat på ett lärande över minst två efter varandra följande år. Beslut om uppskjutet deltagande tas från fall till fall.

Vad krävs det för att få godkänt på Cancervårdsakademien och erbjudas formell specialistutbildning på arbetstid?

Bedömningen av hur du når målen med programmet sker fortlöpande under År 1 och År 2 enligt kursplan och av kursansvariga. Kriterierna för att gå vidare till en formell specialistutbildning är sammansatta och baserade på både teoretiska och praktiska moment, personlig lämplighet och intresse. Målet är att samtliga deltagande går vidare till en specialistutbildning inom cancerområdet.

Hur söker jag och kommer med och när får jag veta om jag blivit antagen till Cancervårdsakademien?

Du söker till programmet genom att besöka vår hemsida. Klicka på "Skicka in din ansökan" och fyll i ansökningsformuläret. Du kan skicka in en ansökan under hela året men urval sker i maj/juni och du kommer få besked om antagning innan sommaren. Kursstart är i augusti varje år.

Varför är det bara 14 sjuksköterskor som får gå programmet?

Det är viktigt att vi som organisation på ett effektivt och bra sätt klarar av att handleda och utbilda de som deltar i programmet, samtidigt som vi leverera en god och säker vård. Att öka antalet deltagare ytterligare skulle ställa för höga krav på oss som organisation och i slutändan motverka syftet att skapa en så bra cancervård som möjligt för våra patienter.

Varför gäller detta bara sjuksköterskor och inte undersköterskor?

Det är vår samlade kompetens och erfarenhet som borgar för en god och säker vård. Vi väljer att påbörja den här satsningen riktat mot våra sjuksköterskor. Vi utesluter dock inte att vi i en framtid kan bygga vidare så att konceptet också kan omfatta andra roller såsom t.ex. undersköterskan.

Kan jag bedriva egen forskning inom ramen för Cancervårdsakademien?

De som fullföljt programmet och genomfört en formell utbildning till specialistsjuksköterska kommer att ha en akademisk examen motsvarande magisternivå, och därmed möjlighet att också bedriva egen forskning efter fullgjord utbildning.

Vilken lön får jag efter genomfört program?

Erlagd examen som specialistsjuksköterska genererar normalt sett ett lönepåslag om ca 3 000–5 000 kr per månad. I samband med lönesättning vägs din formella utbildning in tillsammans med din förmåga att leva upp till de krav och förväntningar som rollen och det ökade mandatet som specialistsjuksköterska innebär.

Vilken lönepolicy finns?

Det är Uppsala Regionens gemensamma lönepolicy som gäller även här.

Vad är lönen om jag går i Cancervårdsakademien?

Rent lönemässigt gör vi ingen skillnad på de som går programmet och de som inte går programmet.

Konflikt mot schemat, vad gäller då?

Utbildningstillfällen är schemalagda enligt utarbetade riktlinjer för programmet.

Kan ni hjälpa till om jag vill flytta från en annan stad?

Om du blivit antagen till Cancervårdsakademien innebär det inte per automatik en garanterad bostad. Vi hänvisar i de fall en bostad krävs till Akademiska sjukhusets gemensamma möjligheter att skaffa bostad.

Hur har Akademiska sjukhuset råd med denna satsning?

Akademiska sjukhuset, liksom de allra flesta andra sjukhus har sedan ett antal år sjuksköterskebrist. En hög arbetsbelastning och personalomsättning kostar i sig väldigt mycket och bland annat med bakgrund i den problematiken görs nu denna satsning för att på sikt nå en bättre situation både ekonomiskt, arbetsmiljömässigt men framförallt vårdmässigt.

Varför görs denna satsning på kompetensutveckling för sjuksköterskor just nu och varför inom verksamhetsområdet Blod- och tumörsjukdomar?

Under en längre tid har ledningsgruppen inom verksamhetsområdet Blod- och tumörsjukdomar arbetat med att hitta långsiktiga lösningar vad det gäller att vara en attraktiv arbetsgivare och samtidigt kunna ge den bästa vården till våra patienter. Detta innebär att vi behöver arbeta aktivt med utbildning för att upprätthålla den kompetens som krävs för att kunna vårda cancerpatienter. Vi har sett ett behov av att utbilda och utveckla vår verksamhet och våra medarbetare och efter ett intensivt arbete har detta resulterat i detta kompetensutvecklingsprogram.