Vi som arbetar i staben

Per Andersson
Verksamhetschef
018-611 31 14

Som verksamhetschef ansvarar jag för ambulanssjukvården i länet. Viktiga uppgifter är att omvandla politiska- och verksamhetsmässiga mål till praktisk verksamhet samt att konstant försöka skapa förutsättningar för en god ambulanssjukvård för våra invånare. Viktiga delar av det arbetet är verksamhetsutveckling, personal- och ekonomifrågor vilka även drivs ihop med den övriga ledningsgruppen.

David Smekal
Ambulansöverläkare/MLA
070-611 71 50

Jag har det övergripande medicinska ansvaret för Regionens ambulanssjukvård. Jag ska kontinuerligt tillse att de behandlingar som ges är korrekta, meningsfulla och överensstämmande med de senaste medicinska rönen. Det är även viktigt att personalen har adekvat utbildning, kunskap och förmåga
att utföra dessa behandlingar på ett medicinskt säkert sätt.

Då ambulansen är en av länkarna i sjukvårdskedjan med stora kontaktytor innebär det mycket samarbete med andra verksamheter så att en samsyn råder hur vi ska hjälpa patienterna på bästa sätt.

Jag är Överläkare i Anestesi & Intensivvård, Studierektor med terminsansvar för T6 på läkarprogrammet och forskningsansvarig inom ambulanssjukvården i Region Uppsala. Styrelseuppdrag för närvarande är SFAI-UF och SIS.

Jessica Colldén Benneck
Utbildningssköterska
018-611 47 05

Jag är inblandad i det mesta som har med utbildning/fortbildning att göra för ambulansen i Uppsala län. Är allt som oftast också delaktig i olika projekt, forskning samt utveckling av verksamheten - sjukhusets förlängda arm i samhället!

Johan Mälberg
Utvecklingsssköterska
018-611 71 54

Jag arbetar tillsammans med ambulansläkarna och utbildningssjuksköterskan med olika projekt som syftar till att utveckla ambulanssjukvården i länet. Jag ansvarar för utbildning och uppföljning av räddningstjänsten.

Jonas Häll
It/Sambandsansvarig

Jag jobbar med drift och utveckling av de it-system vi använder oss av i ambulansverksamheten.

Per Alm
It/Sambandsansvarig

Jag är ambulanssjukvårdare i Östhammar och jobbar dessutom 40% med drift och utveckling av de it-system vi använder i verksamheten.

Marika Ahlberg Svedenskiöld
Chefssekreterare
018-611 32 10

Jag är ett administrativt stöd till verksamhetsledningen samt övriga chefer på våra stationer i länet. Jag är också delaktig i rekryteringsprocessen.