Synpunkter på omhändertagande av ambulanssjukvården

Patientsäkerhet och vårdkvalitet har högsta prioritet vid Ambulanssjukvården och Akademiska sjukhuset. Avvikelserapportering är ett viktigt led i arbetet för att förebygga vårdrelaterade skador.

Att arbeta med avvikelser är en av grundstenarna i ett patientsäkerhets-arbete. Viktiga delar är synpunkter från allmänheten och avvikelser som vår egen personal skriver, eller andra enheter inom vården. Genom att konstant utvärdera vår verksamhet samt lära av de händelser som inte hanterats optimalt så söker vi hela tiden förbättra vården. Resultaten av detta arbete förmedlas till personalen vid utbildningstillfällen och i form av direktiv.

Som patient eller anhörig kan du anmäla synpunkter på omhändertagandet på flera sätt:

När en synpunkt kommer in till verksamheten så inleder vi en utredning. I utredningen tar vi in personalens berättelse, granskar journaluppgifter och gör en medicinsk bedömning av handläggningen, analyserar loggar etc. Vi ser lika allvarligt på synpunkter oavsett om de kommer till oss via ett mail eller via en anmälan till Patientnämnd eller IVO. Utredningarna görs också på liknande sätt. I utredningen kan vi också inhämta utlåtande från extern medicinsk expertis.

På Akademiska sjukhuset finns också en chefsläkarfunktion och en patient-säkerhetsenhet. Dessa funktioner hjälper oss i vissa utredningar om t ex Lex Maria anmälan skall göras och vid händelseanalyser. Läs gärna mer om hur patientsäkerhetsarbetet bedrivs på sjukhuset.