Sjukvårdens larmcentral

Bild på kvinna som arbetar på larmcentralen.

I maj 2015 startades Sjukvårdens larmcentral som är den första i Sverige som drivs av landstingen själva. Larmcentralerna i Uppsala, Västmanland och Sörmland arbetar tillsammans som en enhet. Larmcentralerna har ansvaret för dirigeringen av alla ambulanser i de tre länen och betjänar ca 930 000 invånare.

Larmcentralerna i de tre länen, Uppsala, Västmanland och Sörmland ska vid alla tider på dygnet, året runt, ta emot samtliga inkommande samtal och anrop, handlägga och dokumentera samtliga ärenden på ett optimalt sätt och larma ut. Larmcentralerna ska även prioritera patienter och dirigera rätt resurser till rätt plats på kortast möjliga tid.

I Region Uppsala tillhör larmcentralen ambulansorganisationen, i landstinget Västmanland tillhör larmcentralen akutkliniken och i Sörmland tillhör larmcentralen ambulansorganisationen.

Kompetens

Larmcentralen utgör en viktig funktion i den första kontakten med patienter i behov av ambulans. Larmoperatören är den första länken i vårdkedjan innan ambulansen eller ambulanshelikoptern når fram.

Larmoperatörens uppdrag är att utföra medicinsk bedömning, rådgivning och prioritering. Samtliga larmoperatörer är legitimerade sjuksköterskor med minst tre års erfarenhet från akutsjukvård. Varje samtal resulterar i en bedömning, prioritering och åtgärd. Larmoperatörens uppgift är att hjälpa patienten till rätt vårdnivå med hjälp av ett unikt medicinskt beslutsstöd som är framtaget av ambulansöverläkarna i Uppsala, Västmanland & Sörmlands län. Det medicinska beslutsstödet vann det prehospitala priset 2014.

Larmoperatörerna kommer att hantera plötsliga och allvarliga situationer samt kommunicera med personer som är upprörda/chockade. De måste snabbt få en bild av vad som har hänt och kunna agera utifrån rådande omständigheter. I arbetet kommer de att hamna i situationer där de måste utföra flera saker samtidigt förutom att bilda sig en uppfattning om vad som har hänt ska de kunna ge råd och instruera den hjälpsökande samtidigt som de löpande informerar ambulanspersonal.

Den akutmedicinska larmmottagningen med bedömning och rådgivning är en viktig del i vårdkedjan vilket också regleras av Hälso- och sjukvårdslagen och Socialstyrelsens författningar. Patientens behov av vård och behandling på insjuknande-/skadeplatsen och under transporten till sjukhus har stor betydelse för det fortsatta vårdresultatet.

Ambulansdirigenten ansvarar för att koordinera samtliga av länens ambulanser. Det innebär ett ansvar för att beredskapsläge upprätthålls i länen, att närmaste ambulans används vid prio 1 uppdrag och att samarbeta med andra myndigheter, exempelvis räddningstjänst och polis. Till sin hjälp har ambulansdirigenten en avancerad teknikplattform. Larmcentralen använder sig av det nationella kommunikationssystemet Rakel, vilket används både vid utalarmering av ambulanser och vid samverkan med räddningstjänst och polis.

Larmcentralen ansvarar även för att larma tjänsteman i beredskap (TIB) som är den för landstingets räkning som svarar för att initiera beredskaps- och katastroflarm. Ambulanschef i beredskap (ACIB) larmas via larmcentralen när behov finns för akut resursförstärkning vid till exempel större händelser. Larmcentralen sköter även utalarmering av Akademiska sjukhusets ambulanshelikopter.

Till larmcentralen finns en medicinskt ledningsansvarig läkare (MLA) knuten vars ansvar är att sörja för det medicinska kvalitetsarbetet.

Illustration av blå ambulans.

112

Den som behöver hjälp ringer som vanligt 112. Genom att ringa nödnumret 112 kan du som behöver hjälp, utan kostnad, komma i kontakt med bland annat giftinformationen, socialjouren, tullverket och jourhavande präst.

När du söker hjälp ombeds du att lämna ditt telefonnummer och beskriva vilken typ av hjälp du söker. Om du är akut sjuk eller skadad i Uppsala eller Västmanlands län så överförs ditt samtal till Sjukvårdens larmcentral. Det går idag till på samma sätt om du är i behov av till exempel polis i de två länen.

Nödnumret 112 är ett europeiskt nödnummer och ägs i Sverige av staten. Staten har tecknat avtal med SOS Alarm om att besvara nödnumret.

Illustration av en pratbubbla.

Frågor och svar

Var ringer jag om någon är akut sjuk eller skadad?
Du ringer som tidigare nödnumret 112 och kopplas direkt till Sjukvårdens larmcentral. En legitimerad sjuksköterska bedömer ditt vårdärende med hjälp av ett medicinskt beslutsstöd.

Om jag har frågor om vård och önskar råd, var ringer jag?
Ring 1177 Vårdguiden. Du kan ringa dygnet runt och du får prata med en legitimerad sjuksköterska som svarar på dina frågor. Sjuksköterskan kan bedöma om du behöver vård, ge dig råd och hänvisa dig till rätt vårdmottagning när behov finns.

Tar det längre tid innan hjälpen når fram med överkoppling från SOS Alarm?
Nej, erfarenhet från när tidigare larmoperatör skötte tjänsten visar snarare att det går snabbare.

Finns det risk att samarbetet med andra myndigheter försämras när SOS Alarm inte längre sköter tjänsten?
Erfarenheten med tidigare larmoperatör visar att samarbetet inte försämras utan tvärtom stärks. Möjligheten att kunna arbeta med långsiktig utveckling förbättras.

Varför är det viktigt att Sjukvårdens larmcentral bedrivs i egen regi i regionen?
Sjukvårdens del och ansvar börjar när larmcentralen identifierar samtalet som sjukvårdsärende. I det ögonblicket startar den första delen i vårdkedjan. Det är av stor vikt för den vårdsökande att processen hänger ihop, att det är en sammanhållen vårdkedja inom sjukvården. Att bedöma sjukvårdsbehov och att ta beslut utifrån ett telefonsamtal med den vårdsökande är en utmaning. Därför har regionen beslutat att en larmoperatör skall vara legitimerad sjuksköterska för att kunna ge den vårdsökande en korrekt medicinsk bedömning. Regionen har tagit fram och utvecklat det medicinska beslutsstöd som idag finns till hjälp för larmoperatören i sin bedömning. Det medicinska beslutsstödet har använts under flera år och vann det prehospitala priset 2014.

Hur kan Sjukvårdens larmcentral garantera korta svarstider?
Genom att larmcentralerna i Uppsala och Västmanlands län arbetar som en enhet möjliggör vi korta svarstider. Vid hög belastning på en larmcentral kommer den andra centralen ha möjlighet att hjälpa till med att besvara de inkommande samtalen. Larmcentralerna i Uppsala och Västerås är uppbyggda på ett och samma sätt och innehar lika hög kompetens.