Test för IVPA inför repetitionsutbildning

A (airway - luftväg)


1. Vilka av följande patienter löper störst risk att få en ofri luftväg?

3. Vilken är den första åtgärden vid en ofri luftväg?


4. Vilka är indikationerna för att sätta en svalgtub?


B (Breathing – andning)


5. Vad är en normal andningsfrekvens för en vuxen?


6. Vad styr normalt andningen hos en frisk person?


7. Vad ska man tänka på gällande syrgas till person med Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL)?


8. När ska andningsmasken (pocketmasken) användas?


9. Vilka av följande patienter ska ha syrgas? (Fler än ett alternativ kan vara rätt)


C (Circulation - cirkulation)


10. Vilken av följande blödningar är oftast mest akut?

 

12. Vilka är de första symtomen som uppträder vid en allvarlig blödning?


13. Vilken är den första åtgärden vid en arteriell blödning?


14. Finns det några tillfällen där man inte får sätta avsnörande förband (tourniquet) vid livshotande blödningar?


D (Disability – medvetande)


15. Hur ska en traumapatient med ont i nacken omhändertas?


16. Vad är lämpligt att göra med en medvetslös person med egen andning?


E (Exposure – exponera och skydda)

Övrigt


18. Vad är alltid viktigast att tänka på först på alla uppdrag?