Varning för felbehandling – ny betydelse av ”I” på resistensbestämningar för antibiotika!

2020-12-09 14:44

Nyhet från klinisk mikrobiologi.

Under året 2020 har betydelsen av bokstaven ”I” på en resistensbestämning ändrats. ”I” betyder nu att bakterien är känslig men att högdos av aktuellt antibiotika måste användas. Det finns alltså numera två beteckningar för känslig; S - känslig med normaldos och I - känslig med högdos.

Vilken dosering som är högdos för respektive antibiotika anges i tabellform på RAF:s hemsida (Referensgruppen för antibiotikafrågor). www.sls.se/raf 

Tidigare stod beteckningen ”I” för ”intermediär” vilket kunde betyda att antibiotikavalet var suboptimalt på olika sätt, till exempel för att bakterierna hade utvecklat viss grad av resistens eller på grund av tekniska osäkerheter. Den nya betydelsen är att om dosen av antibiotika är tillräckligt hög så är bakterien känslig och behandlingen lika effektiv som antibiotikum med beteckningen S.

Ett viktigt exempel på detta är arten Pseudomonas aeruginosa där beteckningen I för antibiotika som piperacillin-tazobactam, ceftazidim och ciprofloxacin betyder att bakterien går utmärkt att behandla med högdos av dessa läkemedel. Man ska i dessa fall även i fortsättningen undvika att rutinmässigt byta till meropenem (som får ett S i resistenstabellen pga att normaldos 1g x 3 anses tillräckligt hög, inte för att effekten är bättre än antibiotika med beteckningen I).

Klinisk mikrobiologi/Infektion Akademiska sjukhuset

Baktjourstelefon: 018-611 39 16
vardagar kl. 9 - 16.45, helger kl. 9 - 13