S-Olanzapin, ny läkemedelsanalys i Uppsala

2019-10-31 13:31

Nyhet från klinisk kemi och farmakologi

Klinisk kemi och farmakologi (KKF) har tidigare skickat prover för S-Olanzapin till Karo-linska Universitetslaboratoriet. För att förkorta svarstiderna och sänka priset kommer analysen från och med 29 oktober 2019 utföras vid KKF i Uppsala, med högupplösande masspektro-metri (HRMS).

Vid serumnivåmätning av alla läkemedel behövs vissa uppgifter för att kunna tolka resultatet. Dessa uppgifter kommer liksom tidigare att behöva lämnas vid beställningen, och omfattar frågeställning, tidpunkt för provtagning och senast intagen läkemedelsdos, tid för insätt-ning/dosändring av läkemedlet i fråga, aktuell doseringsregim och uppgifter kring övrig lä-kemedelsbehandling. Analysen utförs en gång per vecka under kontorstid.
Kunder inom Region Uppsala gör beställningen i Cosmic. Prov tas i rör med röd propp (utan tillsats).

Provtagningsanvisningar hittas på: www.labhandbok.se
Pris för analysen är 493:40 kr.

Mätning av S-Olanzapin används vid terapikontroll, dosjustering, kontroll vid förändrade rökvanor samt bekräftelse av misstänkt toxicitet, vid behandling av schizofreni. Behandlingen styrs med hjälp av serumkoncentrationen för att uppnå optimal terapeutisk nivå, och minimera risken för toxicitet.

Torbjörn Åkerfeldt
MLA, Överläkare
Klinisk kemi och farmakologi 
018-611 42 72 

Gabriella Scordo
Medicinsk kunskapsansvarig
Klinisk kemi och farmakologi
018-611 91 76