Påvisning av Mycoplasma genitalium makrolidresistens – ny metod

2019-05-27 11:30

Nyhet från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien

Resistensbestämning för makrolider (inklusive azithromycin) kommer att införas 190529 som en rutinanalys på alla prover där M. genitalium påvisas.
Hitintills har resistensbestämning gjorts endast på begäran och då skickats till Stockholm för analys. Med ökande resistensnivåer är det viktigt att få snabbare analyssvar och att resistens-bestämning görs i större omfattning än tidigare. Därför införs analysen vid Klinisk mikrobio-logi, Akademiska sjukhuset. I prover med liten mängd M. genitalium-bakterier kommer dock makrolidresistens inte kunna påvisas, vilket kommer att framgå av provsvaren.

Bakgrund

Andelen makrolidresistenta prover är närmare 20% av alla fall där M. genitalium påvisas i Sverige. I stora delar av Europa är andelen 40-50% och en stadig ökning har noterats i både Sverige och utomlands. Makrolider är första linjens behandling och vid resistens så är andra-handsalternativet moxifloxacin, en kinolon med hitintills låga resistensnivåer i Sverige (<5%). Kinolonresistens är dock ökande och därefter är behandlingsalternativen få (licenspreparatet pristinamycin) eller har dålig effektivitet (doxycyklin).
Därför är det viktigt att ha god övervakning av antibiotikaresistens för M. genitalium och för närvarande kan det erbjudas för makrolider.

För frågor kontakta:

Björn Herrmann
Mikrobiolog
bjorn.herrmann@akademiska.se
Tel: 018-611 39 52

Kenneth Nilsson
Överläkare
kenneth.l.nilsson@akademiska.se
Tel: 018-611 90 81