Nya analyser; S-Metadon och S-Buprenorfin samt U-Fentanyler (screen)

2018-10-30 08:00

Nyheter från Klinisk kemi och farmakologi

Från och med 30:e oktober 2018 kommer serumkoncentrationsbestämning av metadon och buprenorfin utföras vid Klinisk kemi och farmakologi istället för att skickas till annat laboratorium. Analysmetoden är högupplösande masspektrometri (LC-HRMS). Användningsområdet är terapimonitorering, t.ex. för att bedöma följsamhet till behandling och behov av eventuell dosjustering.

S-Metadon och S-Buprenorfin

Metadon används som substitutionsbehandling vid opioidberoende samt vid behandling av kronisk svår, opioidkänslig smärta. Terapeutiskt intervall vid substitutionsbehandling av opioidberoende är inte fastställt, men dalvärdeskoncentrationer av metadon mellan 150-1900 nmol/L (motsvarar ca 50-600 ng/mL) har i studier visat sig vara förenliga med god terapeutisk effekt på abstinenssymtom. Terapeutiskt intervall saknas för behandling av smärta, men vanligen ses dalvärdeskoncentrationer på mellan 150-1300 nmol/L (motsvarar ca 50-400 ng/mL). Det finns en koncentrationsberoende risk för QT-förlängning av metadon, men ett tydligt tröskelvärde har inte definierats.

Buprenorfin används också som substitutionsbehandling vid opioidberoende samt vid behandling av opioidkänslig smärta. Terapeutiska intervall är inte fastställda. Vid en dygnsdos sublingualt motsvarande 8-16 mg ses vanligen dalvärdeskoncentrationer av buprenorfin på mellan 2-6 nmol/L, och vid 24 mg 6-12 nmol/L.

Beställning: Kunder inom Region Uppsala gör beställningen elektroniskt via Cosmic ”beställning och svar”. Övriga kunder använder pappersremiss Läkemedel.
Provrör: Röd propp
Analysfrekvens: Analyseras en gång per vecka under kontorstid.
Pris: 480 kr

U-Fentanyler (screen)

I denna analys screenas för förekomst av läkemedlet fentanyl och fentanylanaloger (”nätdroger”) i urin. Fentanyler är lätta att överdosera, varför missbruk inte sällan kan medföra livshotande tillstånd eller leda till dödsfall. I analyspriset ingår verifiering av påvisbara resultat med LC-HRMS som kan identifiera fentanyl, men inte fentanylanaloger. Blir screeningresultat påvisbart (positivt), men verifieringsresultat negativt, blir den rimliga tolkningen att individen intagit någon fentanylanalog.

Beställning: Kunder inom Region Uppsala gör beställningen elektroniskt via Cosmic ”beställning och svar”. Övriga kunder använder pappersremiss Läkemedel.
Analysfrekvens: Analyseras varje vardag.
Pris: U-Fentanyler (screen) kommer ingå kostnadsfritt i U-Missbruksprofil, annars är priset 120 kr.

För mer information se SÖK ANALYS, www.labhandbok.se, fr.o.m. 30 oktober.

 

Pär Hallberg                                                                   Torbjörn Åkerfeldt
Överläkare                                                                      MLA, Överläkare
Klinisk kemi och farmakologi                                       Klinisk kemi och farmakologi
018-611 61 03                                                                018-611 42 72