Meddelande om patologmedverkan vid Multidisciplinära ronder jul/nyår

2018-11-26 10:35

Nyhet från klinisk patologi

Patolog närvarar inte vid den multidisciplinära ronden de veckor som har grå markering.
Vid frågor och oklarheter kan man ringa till vår administration på 018-611 38 01.

Det är viktigt att man alltid anmäler fallen via ”Patologirond” i tid, för att undvika att fall inte
tas upp. Det är möjligt att använda ”Patologirond” även vid de tillfällen då ingen patolog
medverkar.
I samband med rondanmälan meddelas det om patolog medverkar eller inte.

Alla prioriterade prover omhändertas snabbt som vanligt, men en viss fördröjning i
svarstiderna kan förväntas på rutinprover under jul- och nyårsperioden.

Helena Olofsson
Sektionschef
Klinisk patologi
Akademiska sjukhuset