Analys av kiral kvot av amfetamin utförs nu i Uppsala och ny svarsrapportering i Cosmic vid drogverifiering

2018-09-18 09:14

Nyheter från Klinisk kemi och farmakologi

Från och med 18 september kommer alla urinprover som har påvisbara mängder amfetamin (>200 µg/L) genomgå en kompletterade analys för att särskilja de två amfetaminenantiomererna dextro- och levoamfetamin (d- respektive l-amfetamin).

En kvot mellan dessa amfetaminformer (l/d) på mindre än 0,25 talar för att personen intagit endast läkemedel innehållande dexamfetamin (Attendin) eller lisdexamfetamin (Elvanse). Är kvoten kring 1 talar det för intag av endast gatuamfetamin. Kvoter däremellan tyder på ett blandbruk.

Analysen kan även beställas enskilt under namnet U-Kiralt amfetamin. Priset är 400 kr. Analysen utförs var tredje vecka.

För att underlätta läsandet av resultaten i Cosmic BoS från drogverifieringar kommer varje påvisad missbrukssubstans eller metabolit få en egen resultatrad där aktuell koncentration framgår.

Torbjörn Åkerfeldt
MLA, Överläkare
Driftansvarig missbruksanalyser
Klinisk kemi och farmakologi
018-611 42 72

Gabriella Scordo
Överläkare
Medicinsk kunskapsansvarig missbruksanalyser
Klinisk kemi och farmakologi
018-611 91 76