Traumavården på Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset är ett universitetssjukhus som erbjuder en samlad komplett högspecialiserad vård inom traumaområdet. De kriterier som Socialstyrelsen tagit fram 2015 för att kallas ett Traumacentrum uppfylls.

Här följer information för dig som är remittent och behöver hjälp med en traumapatient.

Vid osäkerhet om vem som ska kontaktas, sök traumakirurg så tar denna person ansvar för vidare kontakter inom Akademiska sjukhuset.

Om trauma

I snitt under året läggs en patient in varje dag pga multipelt trauma och varannan patient faller under definitionen svårt skadad (NISS>15).

Det skickas > 150 traumapatienter varje år med svåra skador främst från Uppsala-Örebro regionens sjukhus men även från andra sjukhus i Sverige för behandling hos oss.

Mål för traumavården

 • Att snabbt upptäcka och behandla livshotande skador för att möjliggöra överlevnad
 • Att minimera framtid funktionshinder
 • Att minimera smärta, rädsla och psykiska men
 • Att ge en fullgod rehabilitering

För att uppnå dessa mål måste vi ha kända rutiner för alla, kontinuerligt se över vår organisation och säkra övergångar i vården. Alla nivå 1 traumalarm ska analyseras och gås igenom med aktuell personal, dödsfall och avvikelser som rapporteras diskuteras vid sk.. M&M-konferens. Vi behöver även analysera våra resultat i det nationella kvalitetsregistret för trauma SweTrau. All personal bör ha relevant utbildning ex i ATLS, ATSS, FAST och traumaledarutbildning och delta i regelbundna traumaövningar.

Organisation

Arbetsgrupp

Sedan många år finns en multiprofessionell och multidisciplinär arbetsgrupp för trauma på AS. Arbetsgruppens roll är att aktivt arbeta med registrering, utbildning och analys av traumavården och implementera förbättringar. Alla dödsfall inom 30 dagar efter trauma samt patienter som kan ha ådragit sig vårdskador analyseras vid en sk. M&M-konferens. Gruppen ska inventera och därefter föreslå formella kompetenskrav för medarbetare, föreslå mätbara mål, genomföra regelbundna öppna traumamöten/patientfallsdiskussioner, göra översyn av befintliga trauma PM, föreslå förbättringar vad gäller organisation och lokaler till Styrgruppen.
9 mars 2015 startade arbetsgruppen att arbeta enligt principer för värdebaserad vård (VBV Multitrauma). I arbetet med VBV har regionen inbjudits att delta i arbetet, då många traumapatienter remitteras från Uppsala-Örebro regionen till AS. Arbetsgruppen har fått i uppdrag att tillsammans med traumaansvariga inom regionen att förbättra logistik och patientsäkerhet rörande patienttransporter samt finna enighet i rutiner för dokumentation och kommunikation.

Ansvariga
Monica Frick Bergström, traumakoordinator
Fredrik Linder, processledare

Styrgruppen

Under 2010 infördes en styrgrupp för trauma bestående av VC från en rad olika områden involverade i handläggning av traumapatienter. Denna styrgrupp har nu övergått i den sk.temastyrgruppen för Tema Trauma. Temastyrgruppens roll är att stärka kompetensen och skapa samsyn i den multidisciplinära och multiprofessionella traumaorganisationen på AS med målet att optimera vården av traumapatienter. I styrgruppens uppgifter ingår att prioritera förslag på uppgifter för arbetsgruppen, analysera genomförda projekt av arbetsgruppen och statistik, dryfta behov ekonomiska satsningar på utbildningar, apparatur och personalbehov. Den ska belysa styrkor och svagheter i organisationen och ta fram strategier. Dessutom ska styrgruppen redovisa aktiviteter för sjukhusledningen.

Tema Trauma

Införande av Tema Trauma beslut togs 4 maj 2016. Tema ska utgöra en övergripande, sammanhållande och koordinerande struktur för en grupp processer. I Tema Trauma ingår VBV Trauma, brännskador och höftfrakturer (ortogeriatrik). I styrgruppen för Tema Trauma ingår VC inom en rad VO involverade i traumaprocesserna. Inför styrgruppsmötet kallas processledarna för att förbereda styrgruppsmötet, identifiera behov av gemensamma beslut, se till att frågor och beslutsunderlag är formulerade på ett sätt som gör att styrgruppen kan fatta rätt beslut. till styrgruppsmöten.

Processägare
Biträdande sjukhusdirektör Bengt Sandén

Utbildningar

Utbildningar inom traumaområdet på Akademiska sjukhuset för regionen och övriga Sverige

 • PHTLS
  Pre Hospital Trauma Life Support (PHTLS) är en traumautbildning för personal som arbetar prehospitalt. Sedan 1998 bedrivs utbildningen i Sverige.
 • ATSS
  Kursen vänder sig till sjuksköterskor inom traumavården på sjukhus.
 • ATLS
  Kursen vänder sig till alla verksamma läkare som handlägger akuta traumafall.
 • Tramaledarutbildning
  Traumaledaren har en viktig roll i teamet i omhändertagandet av traumapatienter.
 • Damage control kurs
 • Bakjourskurs i kärl och traumakirurgi

Forskning