Sjukhusfysik

Sjukhusfysik är en avdelning inom Medicinsk teknik, sjukhusfysik och IT
(MSI) vid Akademiska sjukhuset. Vi är cirka 30 anställda, indelade i de två
grupperna diagnostik och strålterapi.

De flesta av oss som arbetar här är legitimerade sjukhusfysiker, men bland de anställda finns även sjuksköterskor och ingenjörer. Även en professor inom medicinsk strålningsfysik är knuten till avdelningen.

Sjukhusfysik arbetar framförallt i verksamheter inom Region Uppsala där joniserande strålning förekommer. Sjukhusfysik har även ett delegerat ansvar från regionstyrelsen att se till att lagar och förordningar uppfylls inom all verksamhet inom vår region där joniserande strålning används. Sjukhusfysik ansvarar även för Landstingets strålskyddskommitté.

Stråletisk bedömning

Diagnostik med röntgen och/eller radioaktiva isotoper
Ansökningsblankett
Anvisningar

Terapi med radioaktiva isotoper
Ansökningsblankett
Anvisningar

Kvalitetshandbok strålskydd

Inom Region Uppsala bedrivs en omfattande verksamhet med joniserande strålning. För att bedriva denna verksamhet har Region Uppsala tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).

Tillstånden gäller: extern strålbehandling inklusive buckybehandling, brachybehandling, protonstrålbehandling, blodbestrålning, medicinsk röntgendiagnostik, nuklearmedicin, och odontologisk röntgen. Verksamhet med jonisernade strålning regleras i strålskyddslagen (SFS 1988:220), strålskyddsförordningen (SFS 1988:293), samt av SSM fastställda föreskrifter. Det finns krav gällande dokumentation, kvalitetssäkring, kvalitetskontroller, utbildning, avvikelsehantering mm. Tillståndshavaren ansvarar för att all bestrålning av patienter är berättigad och optimerad, liksom att strålskyddet för personal och allmänhet är kontrollerat.

Ansvarsområden och verksamhetsformer beskrivs i en lokal strålskyddsorganisation. Strålskyddsorganisationen anger ansvarsfördelningen och samspelet mellan tillståndshavare, sjukhusledning, verksamhetschefer, innehavare av radiologisk ledningsfunktion (RLF), sjukhusfysiker och övrig berörd personal. Den lokala strålskyddsorganisationen är en förutsättning för den kvalitetssäkring som krävs för den medicinska verksamheten med joniserande strålning.

Strålskyddsorganisationen och kvalitetshandboken, som består av aktuella kvalitetsdokument gällande för verksamhet med joniserande strålning, finns tillgängliga i Region Uppsalas kvalitetshandbok DocPlus.

Kvalitetshandboken innehåller den dokumentation som ingår i kvalitetssystemet för strålskyddsverksamheten inom Region Uppsla. Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) föreskrifter för strålskydd inom sjukvården anger att en kvalitetshandbok skall finnas hos den som har tillstånd att bedriva verksamhet med joniserande strålning.

Dokumenten i Region Uppsalas kvalitetshandbok för strålskydd är indelade i olika kategorier.

Strålskyddsanvisningen utgår från en eller flera av SSM:s föreskrifter, som den hänvisar till i sin text. Den är en anpassning och tolkning av föreskriften/erna till lokala förhållanden i berörda verksamheter och utfärdas av verksamhetschef för det eller de områden som anvisningen berör samt av chefsfysikern. Strålskyddsanvisningen kan ha bilagor.

Strålskyddsinstruktionen är en beskrivning av hur man utför åtgärder som påverkar strålskyddet och kan exempelvis gälla handhavande av apparatur, handhavande av radioaktiva ämnen, kvalitetskontroller av olika slag eller serviceprogram.

Strålskyddsinformationen innehåller riktlinjer och råd för hur man skall agera i samband med att man kan komma i kontakt med joniserande strålning. Den kan vända sig både till personal, patienter, anhöriga och allmänhet.

Metodbeskrivningen beskriver hur man utför en undersökning eller en behandling av patient där joniserande strålning används. Den kan gälla diagnos, anatomisk lokalisation, typ av utrustning eller kombinationer av dessa. Metodbeskrivningar utfärdas av innehavare av radiologisk ledningsfunktion (RLF) i samråd med sjukhusfysiker och annan berörd personal.