Barnneurologi - habilitering och -rehabiliteringsmedicin

bild på sjukvårdspersonal som böjer sig ner

Sektionen för Barnneurologi, habilitering och rehabiliteringsmedicin omfattar barnneurologi på Akademiskas kärnområde, Folke Bernadotte regionhabilitering (FBH), läkarverksamheten inom barnhabiliteringen samt paramedicinsk verksamhet inom barnsjukvårdens multidisciplinära team (MDT). Mellan de olika delarna sker ett nära samarbete. Arbetet bedrivs i stor utsträckning i multiprofessionella team. Inom sektionen finns totalt 11 olika professioner.

De vanligaste orsakerna till att barn och ungdomar kommer till barnneurologen är epilepsi, hjärntumör (i nära samarbete med barnonkologiska sektionen), skador i nervsystemet, neuromuskulära sjukdomar, missbildningar inom nervsystemet samt olika syndrom.

För barnen och deras familjer finns tillgång till sjukhusundervisning, lekterapi, clowner och inom FBH flera familjerum. Stöd ges av kurator, psykolog samt vid önskemål också från sjukhuskyrkan.

Att arbeta på sektionen

Neurologmottagningen för barn och ungdom vid Kungsgärdet

Neurologmottagningen för barn och ungdom på Akademiska barnsjukhuset, tillhör organisatoriskt barnkirurgiska sektionen och är en enhet för öppenvårdsbesök. Barn och ungdomar som remitteras till oss har misstänkt eller fastställd neurologisk sjukdom eller tillstånd.

De barn och ungdomar som kommer hit kan ha olika syndrom på grund av kromosomavvikelser, andra kända genetiska avvikelser eller ibland av okänd orsak. De kan också ha en rörelsenedsättning, till exempel cerebral pares (CP-syndrom), ryggmärgsbråck (MMC) eller en neuromuskulär sjukdom. En del barn har intellektuell funktionsnedsättning utan känd orsak ofta med medicinska problem. Barnen kan ha sin grunddiagnos i kombination med intellektuell funktionsnedsättning, epilepsi eller andra medicinska problem.

De flesta barn med dessa typer av tillstånd har kontakt med ett habiliteringsteam på Habiliteringen Uppsala som har enheter i alla länets kommuner.

Vi har öppenvårdsbesök och arbetar nära habiliteringens medicinska enhets sjuksköterskor och dietister. Vi samarbetar med habiliteringsteamen i länet, med de övriga sektionerna på barnsjukhuset, och med enheter inom andra verksamhetsområden på Akademiska sjukhuset.

Neurologmottagningen för barn och ungdom

Neurologmottagningen för barn och ungdom på Akademiska barnsjukhuset är en enhet för öppenvårdsbesök som samarbetar nära med barnsjukhusets dagvårdsenhet och som organisatoriskt tillhör barnkirurgiska sektionen. Hit remitteras barn och ungdomar som har misstänkt eller fastställd neurologisk sjukdom eller tillstånd. Det kan vara epilepsi, neuromuskulär sjukdom, generell utvecklingsförsening, syndrom, rörelsenedsättning (ex cerebral pares (CP-syndrom) eller ryggmärgsbråck), tumör, missbildning eller skada i hjärna eller ryggmärg (förvärvad hjärnskada). Barnen kan i tillägg till sin neurologiska diagnos ha intellektuell funktionsnedsättning eller andra medicinska problem. Barnen remitteras från andra enheter inom Region Uppsala och från övriga barnkliniker i Region Mellansverige.

Vi genomför utredning för att fastställa diagnos och vi följer barn med neurologiska sjukdomar och tillstånd under uppväxten. Vi gör det vid individuella besök och i multiprofessionella team, ex epilepsi-teamet och neuromuskulära teamet. Vi samarbetar med barnklinikerna i Region Mellansverige.

Vi samarbetar med de paramedicinska professionerna på barnsjukhuset och på Folke Bernadotte Regionhabilitering, med de övriga sektionerna på barnsjukhuset, med Habiliteringen och med enheter inom andra verksamhetsområden (till exempel BUP, neurokirurgi och klinisk genetik) på Akademiska sjukhuset.

Vid behov av vård inneliggande på sjukhus samarbetar vi med avdelning 95 B där vi har våra slutenvårdsplatser.

Akademiska barnsjukhusets paramedicinska personal

Majoriteten av Akademiska barnsjukhusets paramedicinska personal återfinns inom Folke Bernadotte regionhabilitering (FBH) och barnsjukvårdens multidisciplinära team (MDT). Arbetet bedrivs i stor utsträckning i multiprofessionella team. Inom sektionen finns arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped, dietist, undersköterskor i ett mjölkkök, psykologer, kuratorer, specialpedagoger, förskollärare på lekterapin, vårdkoordinator, assistent och musikterapeut.

MDT erbjuder specialiserade insatser och arbetar mot de vårdavdelningar på Akademiska sjukhuset där barn och ungdomar vårdas och Barnsjukhusets mottagningar. Vi samarbetar ofta i team kring specifika diagnosgrupper.

På FBH behandlas/utreds barn och ungdomar från hela landet. Vi vänder oss till barn och ungdomar med neuropediatriska frågeställningar utifrån cerebral pares (CP), epilepsi, ätsvårigheter, ovanliga missbildningssyndrom, förvärvade hjärnskador, inlärningssvårigheter och neuromuskulära sjukdomar. Vi arbetar i team kring barnet utifrån dess behov och här får familjerna ökad kunskap om sitt barns möjligheter och svårigheter.

 Läs mer om hur det är att arbeta på barnsjukhuset

Våra mottagningar och avdelningar

Akademiska barnsjukhuset

Vår vision:

Med högkvalitativ vård, forskning och utbildning är vi ett ledande sjukhus för barn,
ungdomar och deras familjer.

Akademiska barnsjukhuset är ett sjukhus för barn och ungdomar.
Barnen som vårdas här är alltid i centrum och vårt omhändertagande
kännetecknas av värme och trygghet.

 Läs mer om vår vård, forskning och utbildning