All planerad slutenvård och planerade operationer ställs in fram till tisdag morgon. Berörda patienter kontaktas. Har du ej blivit kontaktad av oss är du välkommen till ditt vårdbesök. Läs mer här.

BUP:s uppdrag inom neuropsykiatri

Vid frågeställning om ett barn/ungdom har någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är det viktigt att skolan eller BVC har kartlagt och gjort anpassningar i förskola/skola och utvärderat dessa innan remiss skickas till BUP. BUP erbjuder fördjupad bedömning/utredning och har inte i uppdrag att göra kartläggningar eller insatser som annan vårdgranne eller exempelvis skolan har ansvar för att göra.

BUPs uppdrag när det gäller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (exempelvis ADHD, ADD) är att:

  1. Diagnostisera och göra differentialdiagnostiska överväganden
    Detta innebär att BUP med hjälp av intervju med barn/ungdom, förälder och nätverk, olika skattningsformulär, fördjupade utredningar samt underlag från skola tar ställning om ett barn/ungdoms beteende eller symtom uppfyller kriterierna för diagnos.

  2. Insatser efter diagnos
    Vid behov öka förståelse för barnet/ungdomens behov av sociala, pedagogiska och psykologiska insatser, exempelvis föräldrautbildningar. Vid behov erbjuda rådgivande stöd till barnet/ungdomen, dess vårdnadshavare och kontaktnät när det gäller anpassning av förhållningssätt utifrån diagnos, tillstånd, bakgrund och kommunikationsmönster. Vid behov erbjuda medicinering – så kallad farmakologisk behandling - och följa upp och utvärdera denna. Vid behov erbjuda annan insats, behandling och följa upp samt utvärdera denna.

Handläggning och arbetssätt är i dagsläget något varierad beroende av barnet/ungdomens symtom och funktionsnivå.