BUP:s uppdrag inom neuropsykiatri

Vid frågeställning om ett barn/ungdom har någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är det viktigt att skolan eller BVC har kartlagt och gjort anpassningar i förskola/skola och utvärderat dessa innan remiss skickas till BUP. BUP erbjuder fördjupad bedömning/utredning och har inte i uppdrag att göra kartläggningar eller insatser som annan vårdgranne eller exempelvis skolan har ansvar för att göra.

BUPs uppdrag när det gäller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (exempelvis ADHD, ADD) är att:

  1. Diagnostisera och göra differentialdiagnostiska överväganden
    Detta innebär att BUP med hjälp av intervju med barn/ungdom, förälder och nätverk, olika skattningsformulär, fördjupade utredningar samt underlag från skola tar ställning om ett barn/ungdoms beteende eller symtom uppfyller kriterierna för diagnos.

  2. Insatser efter diagnos
    Vid behov öka förståelse för barnet/ungdomens behov av sociala, pedagogiska och psykologiska insatser, exempelvis föräldrautbildningar. Vid behov erbjuda rådgivande stöd till barnet/ungdomen, dess vårdnadshavare och kontaktnät när det gäller anpassning av förhållningssätt utifrån diagnos, tillstånd, bakgrund och kommunikationsmönster. Vid behov erbjuda medicinering – så kallad farmakologisk behandling - och följa upp och utvärdera denna. Vid behov erbjuda annan insats, behandling och följa upp samt utvärdera denna.

Handläggning och arbetssätt är i dagsläget något varierad beroende av barnet/ungdomens symtom och funktionsnivå.