BUP:s uppdrag inom neuropsykiatri

Vid frågeställning om ett barn/ungdom har någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är det viktigt att skolan eller BVC har kartlagt och gjort anpassningar i förskola/skola och utvärderat dessa innan remiss skickas till BUP. BUP erbjuder fördjupad bedömning/utredning och har inte i uppdrag att göra kartläggningar eller insatser som annan vårdgranne eller exempelvis skolan har ansvar för att göra.

BUPs uppdrag när det gäller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (exempelvis ADHD, ADD) är att:

  • Diagnostisera och göra differentialdiagnostiska överväganden.

    Detta innebär att BUP med hjälp av intervju med barn/ungdom, förälder och nätverk, olika skattningsformulär, fördjupade utredningar samt underlag från skola tar ställning om ett barn/ungdoms beteende eller symtom uppfyller kriterierna för diagnos.

  • Vid behov öka förståelse för barnet/ungdomens behov av sociala, pedagogiska och psykologiska insatser, exempelvis föräldrautbildningar
  • Vid behov erbjuda rådgivande stöd när det gäller anpassning av förhållningssätt utifrån diagnos, barnet/ungdomens tillstånd, bakgrund och kommunikationsmönster.
  • Vid behov erbjuda medicinering – så kallad farmakologisk behandling - och följa upp och utvärdera denna
  • Vid behov erbjuda annan insats, behandling och följa upp samt utvärdera denna

Handläggning och arbetssätt är i dagsläget något varierad beroende av barnet/ungdomens symtom och funktionsnivå samt skolans rutiner och arbetssätt.