Punktprevalensmätning av urinkateter inom slutenvården

Denna information är för dig som ska fylla i enkäterna för den sjukhusövergripande punktprevalensmätningen (PPM) av urinkateter (KAD) på Akademiska Sjukhuset den 11 mars kl. 08.00.

Svaren registreras via två olika enkäter i Webropol. För att samla in data behöver du observera patienterna samt använda en dator med tillgång till Cosmic. För att underlätta datainsamlingen bifogas en pappersblankett att skriva ut och anteckna på. Blankettens översta rad visar ett exempel på hur den ska fyllas i. För att underlätta sökandet efter indikationen till KAD i journalen bifogas en bilaga med en lista på vanliga indikationer till KAD. Bilagan kan du skriva ut och ha bredvid dig när du journalgranskar.

Enkäten steg-för-steg

  1. Fyll i grundläggande information om avdelningen i pappersblankettens övre del.
  2. Gå runt till alla patienter på avdelningen och identifiera vilka som har KAD.
  3. Om en patient har KAD ska denna ingå i studien. Fyll i blankettens fyra första kolumner. Detta görs inne hos patienten för att säkerställa att personnumret och typ av KAD är korrekt.
  4. Gå till en dator som har Cosmic. Gå igenom patienterna en efter en och fyll i de resterande fem kolumnerna. Datum då KAD är satt hittas i regel i ”journaltabeller”. Resterande information hittas i regel i journalen samma datum som KAD är satt eller i rapportblad. Information kan finnas på andra ställen. Se bifogad lista för exempel på indikationer. Listan är samma lista som förekommer som svar i Webropol-enkäten.
  5. Även patienter som vid mättillfället befinner sig på t.ex. röntgen, operation eller permission ingår i punktprevalensmätningen. För dessa patienter måste all information hittas via Cosmic.
  6. Räkna ihop det totala antalet patienter med KAD på avdelningen och fyll i blankettens övre del.
  7. Starta Webropolenkät 1 med frågor om avdelningen och det totala antalet KAD. Fyll i och skicka in ett svar per avdelning.
  8. Starta Webropolenkät 2 med frågor om patienterna med KAD. Fyll i och skicka ett svar per patient.
  9. När alla enkäter skickats slängs pappersblanketten i sekretessavfall eller strimlas.

Blankett och exempel

Enkäter