Mätning BHK inom kommunal vård

Enligt ViS dokument – Samverkan avseende vårdhygien och smittskydd i Uppsala län ska ansvarig chef i samarbete med hygienombuden tillse att kontinuerliga observationsmätningar av följsamhet till basala hygien- och klädregler genomförs.

För särskilda boenden ska observationsmätningar göras enligt en nationell modell framtagen av SKR i syfte att nå en hög följsamhet som ligger konstant över tid. Resultatet av observationsmätningarna ska återkopplas av ansvarig chef till samtliga medarbetare och brister korrigeras. 

På denna sida hittar du mätningsprotokoll, lathund och det utbildningsmaterial som ges vid mätutbildningarna.

  • Mätningarna ska göras 1 ggr/månad.
  • 10 personer ska mätas varje månad.
  • Mätningarna ska föras in i SKR:s databas senast den 25:e varje månad.

Mars månads mätning

I mars månad mäter enheten som vanligt men resultatet används till den årliga nationella mätningen. Mätningen kommer heta "PPM-BHK v.11-12, 2020"  Datum för inrapportering skiljer sig något från den vanliga tidsperioden. Under PPM-mätningen kan man rapportera in från 9/3 (v.11).

Lathund och mätningsprotokoll

Rekommenderar att ni som mäter går en mätutbildning.