Mätning BHK inom kommunal vård

Enligt ViS dokument – Samverkan avseende vårdhygien och smittskydd i Uppsala län ska ansvarig chef i samarbete med hygienombuden tillse att kontinuerliga observationsmätningar av följsamhet till basala hygien- och klädregler genomförs.

Observationsmätningar ska göras enligt en nationell modell framtagen av SKR i syfte att nå en hög följsamhet som ligger konstant över tid. Resultatet av observationsmätningarna ska återkopplas av ansvarig chef till samtliga medarbetare och brister korrigeras. 
Om ensamarbete förekommer kan observationsmätningar ersättas med självskattningsformulär. 10 formulär ska registreras i SKR´s databas.

  • Mätningarna ska göras 1 ggr/månad (från januari 2022 är denna frekvens tillfälligt ändrad)
  • 10 observationer/enhet ska mätas varje tillfälle
  • Mätningarna ska föras in i SKR`s databas
  • Resultatet ska analyseras och återkopplas till alla medarbetare
  • Brister ska åtgärdas

Lathund och mätningsprotokoll

Rekommenderar att ni som mäter går en mätutbildning.