Infektionsregistrering

Bakgrund

Infektionsregistrering på särskilda boenden för äldre (SÄBO) i Uppsala län har pågått sedan 2016. Enligt riktlinje fastställd av HSVO 2019 är infektionsregistrering obligatoriskt för SÄBO inom alla Uppsala läns 8 kommuner. Infektionsregistreringen omfattar förekomsten av virusorsakade infektioner (influensa och magsjuka), antibiotikaordinerade urinvägsinfektioner, sårinfektioner och pneumonier, Clostridioides difficile, urinkateter (KAD) och bärare av multiresistenta bakterier. Syftet med infektionsregistreringen är att tjäna som ett underlag för ett riktat förbättringsarbete. Data kan användas för prioritering av målområden och för utvärdering om vidtagna åtgärder fått avsedd effekt. Varje år sammanställs en rapport av den infektionsregistrering som genomförts på SÄBO i Uppsala län under perioden 1 januari – 31 december. Denna rapport skickas till länets MAS, Smittskyddsenheten, STRAMA m.fl. Rapporter finns för åren 2017, 2018, 2020 och 2021.

Registrering

Infektionsregistreringen ska göras på särskilt boende* och registreras av personal med hjälp av blankett 1. Information sammanfattas på blankett 2 skickas sedan till MAS som skickar blanketterna elektroniskt till vårdhygien. *(Integrerade korttidsplatser kan räkas med)

I den del av infektionsregistreringen där "insättning av antibiotikabehandling, indikation" ska antecknas är det endast nyinsättning som ska registreras.

Sjuksköterska på enhet ansvarar för att sammanställa resultat per månad och skicka till MAS.
MAS ansvarar för att blankett 2 skickas till vårdhygien senast den 15:e månaden efter varje kvartal.
Vårdhygien ansvarar för att sammanställa och återkoppla resultat i form av en helårsrapport.

Blankett 2 skickas i första hand till oskar.sjogren@akademiska.se alternativt till vardhygien@akademiska.se

Vid frågor kontaktas Oskar Sjögren på tel. 018-611 69 62 alternativ vårdhygien direkt 018-611 39 02.