Vad gäller vid luftvägsinfektioner från och med 15 mars 2023

Folkhälsomyndigheten har beslutat att ta bort kravet för smittspårning av covid-19 och regionen följer detta beslut från och med 15 mars 2023.

Detta kommer att medföra följande:

  • Vid positivt prov på covid-19 ska ingen smittspårning göras oavsett vård eller boendeform.
  • Exponerade patienter/vårdtagare provtas inte vid symtomfrihet.
  • Exponerade patienter på dag 5 provtas inte.
  • Hos patienter/brukare med luftvägssymtom av oklar orsak utan positivt covid-19 test ska munskydd och visir användas.
  • Vid konstaterat positivt covid-19 prov ska andningsskydd och visir användas 7 dagar från symtomdebut.
  • Vid pågående utbrott av covid-19 inom slutenvård, korttidsboende, närvårdavdelningar och SÄBO för äldre ska man använda andningsskydd och visir vid nya fall med stark misstanke om covid-19 innan provsvar finns.
  • Patienter/vårdtagare med luftvägssymtom inom slutenvård, korttidsvård, närvårdsavdelningar och SÄBO för äldre ska fortsatt provtas vid symtom. Detta för att isolering och antiviral behandling kan bli aktuell.
  • Vid utbrott av covid-19 eller influensa inom ovanstående enheter kontakta vårdhygien på tel 018-6113902 eller vardhygien@akademiska.se.
  • Regionens provtagning- och smittspårningsenhet stänger 230331 enligt tidigare beslut. De kan svara på frågor om de nya riktlinjerna till sista mars, tel 018-61173960.

Dokument som uppdateras inför de nya riktlinjerna:

Dokument som avpubliceras:

Frågor och svar angående att smittspårning upphör för covid-19

När patient har symtom och är inneliggande inom slutenvård, närvårdsavdelning, korttidsvård eller SÄBO för äldre eller vid medicinsk indikation.

Ja, vid utbrott kan smittspårning bli aktuellt, efter kontakt med vårdhygien.

Munskydd och visir används vid alla oklara luftvägssymtom vid vård av patienter/vårdtagare.

Andningsskydd och visir används vid konstaterat positivt covid-19 prov de första 7 dagarna från symtomdebut oavsett boendeform.

Vid utbrott inom slutenvård, närvårdsavdelning, korttidsvård eller SÄBO för äldre används andningsskydd vid stark misstanke om nya fall innan provsvar finns.

Smittspridning och ventilation - Arbetsmiljöverket (av.se)

Nej, detta har tagits bort. Dag 5 för exponerade har också tagits bort.

Ingen provtagning eller smittspårning.

Bedöms som allmänheten, endast provtagning på medicinsk indikation efter läkarkontakt.