Frågor och svar om munskydd och visir för kommunen

Frågor och svar från Vårdhygien om användning av munskydd och visir under pandemin med covid-19 riktat till vård- och omsorgspersonal i Uppsala län. Rutinerna som anges nedan är en grundnivå. Det kan finnas skarpare lokala rutiner i din verksamhet som då ska följas.

Riktlinjerna för användning av munskydd som source control har anpassats till en kraftigt ökande smittspridning av covid-19 i Uppsala län. De nya riktlinjerna börjar gälla den 17 januari 2022.

Riktlinjerna i Uppsala län utgår ifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer:

Personal ska använda ett munskydd under hela arbetspasset när de befinner sig i lokaler där vård eller omsorg utförs. I övriga lokaler på arbetsplatsen använder personal munskydd när 2 meters avstånd inte kan hållas till andra personer.

Rekommendationen om munskydd gäller inte vid mat- och fikaraster eller när personal arbetar ensamma i ett rum eller annat avgränsat utrymme. Utanför lokaler där vård eller omsorg utförs behöver personal inte använda munskydd vid tillfälliga kontakter, till exempel när personer passerar varandra i en korridor.

Brukare ska som tidigare erbjudas ett munskydd som source control när de inte kan hålla avstånd till andra personer. Rekommendationen gäller inte för brukare i det egna hemmet. På SÄBO och LSS-boenden räknas hela boendet som det egna hemmet.

Besökare ska nu använda ett munskydd när de befinner sig i lokaler där vård eller omsorg utförs.

Läs mer:

Under pandemin med covid-19 ska du använda ett munskydd för att skydda andra personer. Det gäller när du arbetar i lokaler där vård och omsorg bedrivs och när du inte kan hålla avstånd till andra.

När du skyddar dig själv för stänk mot ansiktet ska munskyddet kombineras med skydd för ögonen, det vill säga ett visir eller skyddsglasögon.

När du arbetar i lokaler där vård och omsorg bedrivs ska du använda ett munskydd som en barriär för din utandningsluft. Det gäller även i övriga lokaler på arbetsplatsen när du inte kan hålla 2 meters avstånd till andra personer. Syftet är att skydda personerna i omgivningen om du själv skulle ha en infektion med covid-19, som inte ger några symtom. När ett munskydd används på det här sättet kallas det för source control.

Ett heltäckande visir kan användas i samma syfte istället för ett munskydd om situationen gör att ett munskydd inte kan användas, till exempel om munskyddet omöjliggör kommunikation med andra personer.

Vid risk för stänk av kroppsvätskor ska du alltid skydda ditt ansikte, det vill säga ögonen, näsan och munnen. Grundregeln är att ett heltäckande visir är tillräckligt för att skydda ansiktet mot stänk, men under pandemin med covid-19 ska du använda ett vätskeresistent munskydd (klass IIR) under visiret. Munskyddet skyddar dig mot mindre droppar som kan komma in vid sidan om eller under visiret om du vårdar en person med luftvägssymtom eller konstaterad covid-19. Munskyddet fungerar dessutom som source control för att skydda personen du vårdar och dina kollegor om ni arbetar nära varandra.

Skyddsglasögon i kombination med ett vätskeresistent munskydd (klass IIR) är också ett alternativ när du skyddar ditt ansikte mot stänk.

Läs mer:

Riktlinjen riktar sig till personal och studenter som arbetar i vissa vård- och omsorgsverksamheter. Till dessa vård- och omsorgsverksamheter räknas SÄBO, LSS-boende, hemtjänst och hemsjukvård i ordinärt boende samt brukare med personlig assistans.

Prata med din chef om du är osäker på hur du ska arbeta.

Om ett munskydd inte kan användas, till exempel om det omöjliggör kommunikation med andra personer, kan enbart ett heltäckande visir användas istället.

Att visiret är heltäckande innebär att det ska täcka hela ansiktet, kinderna och sträcka sig nedom hakan. Du ska ta på visiret så att det fungerar som ett skydd mellan ditt eget och andra personers ansikten.

Undantaget om att använda bara ett visir gäller inte när du ska skydda dig själv vid risk för stänk mot ansiktet eller vid vård av brukare med konstaterad exposition för covid-19, misstänkt covid-19 eller bekräftad covid-19.

Brukare födda 2005 och tidigare ska erbjudas ett munskydd när de inte kan hålla avstånd till andra personer. Det gäller inte för brukare i det egna hemmet. På SÄBO och LSS-boenden räknas hela boendet som det egna hemmet.

Besökare ska använda ett munskydd när de befinner sig i lokaler där vård eller omsorg utförs.

Vätskeresistenta kirurgiska munskydd (klass IIR) ska användas i första hand. Brukare och besökare kan använda ett munskydd klass II.

Kirurgiska munskydd är tillverkade enligt vissa krav för att säkerställa att bärarens utandningsluft filtreras. Vätskeresistenta kirurgiska munskydd (klass IIR) är dessutom tillverkade för att skydda bäraren mot stänk av vätskedroppar. Andra munskydd, till exempel av tyg, filtrerar inte utandningsluften på samma sätt, står inte emot vätskestänk och ska inte användas.

För att munskydd och visir ska kunna fungera som ett extra skydd måste det användas på rätt sätt. Det innebär att du måste tänka på flera saker:

  • Händerna ska desinfekteras innan visiret eller munskyddet tas på och efter att de tagits av.
  • Undvik att röra vid visiret och munskyddet när du har det på dig. Om du tagit i visiret eller munskyddet ska händerna desinfekteras.
  • Sätt på munskyddet så att det täcker näsa och mun. Forma bygeln över näsan.
  • Ta av visiret och munskyddet om de blivit nedsmutsade.
  • Ta av munskyddet om det blivit fuktigt.
  • Munskyddet är engångs och ska inte återanvändas. Kasta munskyddet direkt efter användning. Förvara inte munskyddet i fickan eller där det kan skadas eller förorenas.
  • Visiret ska efter varje användning rengöras och desinfekteras enligt tillverkarens anvisningar (flergångsvisir) alternativt kastas direkt efter användning.
  • Visir och munskydd som använts vid vård av brukare med covid-19 ska inte bäras i personalutrymmen.

Mer information:

Folkhälsomyndigheten har publicerat informationsmaterial om hur du använder ett munskydd på ett säkert sätt:

På 1177.se finns en film som visar hur munskydd används:

Ja, det finns en risk att användningen av skyddsutrustning ger en falsk trygghet. Du får inte ersätta andra grundläggande skyddsåtgärder med att använda ett munskydd eller visir.

Du ska hålla fysiskt avstånd på 2 meter till andra personer när det går. Det är också viktigt att du alltid stannar hemma om du har symtom som kan vara covid-19 och att du följer basala hygienrutiner och klädregler.

Det är viktigt att hantera munskydd och visir på rätt sätt för att de skydda så bra som möjligt. Om du rör vid munskyddet eller visiret utan att sprita händerna efteråt kan det öka risken att du sprider covid-19 till andra personer.

Ett munskydd kan bli fuktigt av din utandningsluft när du har använt det en längre stund. Om munskyddet blir fuktigt, vanligtvis tar det åtminstone ett par timmar, ska det tas av och kastas. Du ska inte känna på munskyddet med händerna för att se om det är fuktigt, utan det är när det märks tydligt att munskyddet är fuktigt som det ska tas av och kastas.

Du ska också ta av munskyddet eller visiret om de blivit nedsmutsade. Vid mat- och fikaraster ska munskydd och visir tas av och då måste du se till att hålla 2 meters avstånd till andra personer.

Du ska alltid kasta munskydd direkt efter användning. Munskydd ska aldrig återanvändas. Vissa visir är avsedda att användas flera gånger och dessa flergångsvisir ska rengöras och desinfekteras enligt tillverkarens instruktioner direkt efter användning. Engångsvisir kastas direkt efter varje användning.

Munskydd och visir som du använt för att skydda dig själv, vid risk för stänk av kroppsvätskor eller vid vård av brukare med covid-19, ska alltid tas av innan du går in i personalutrymmen.

Kom ihåg att sprita dina händer innan och efter du tagit i munskydd eller visir.

Nej, det finns ingen tidsgräns för hur länge ett munskydd eller visir kan användas.

Du ska alltid ta av och kasta ett munskydd om det blir fuktigt, vilket kan ske efter att du använt munskyddet i flera timmar. Både munskydd och visir ska tas av om de blivit nedsmutsade och vid mat- och fikaraster.

Nej, munskyddet är engångs och ska inte återanvändas. Du ska kasta munskyddet direkt efter användning. Förvara inte munskyddet i fickan eller där det kan bli smutsigt eller skadas.

Ja, vissa visir är tänkta att använda flera gånger. För flergångsvisir ska det finnas instruktioner från tillverkaren hur det rengörs och desinfekteras mellan användningarna. Du ska alltid göra rent och desinfektera visiret direkt efter användning. Engångsvisir ska inte återanvändas.

Nej, det går inte att använda munskydd eller visir när du ska äta och dricka. Vid mat- och fikaraster ska du hålla 2 meters avstånd till andra personer.

Om du rört vid munskyddet eller visiret ska du sprita händerna. Om det är tydligt att munskyddet eller visiret blivit nedsmutsade ska de tas av.

Source control innebär att ett kirurgiskt munskydd används som en fysisk barriär för den egna utandningsluften. Det minskar risken att bäraren sprider sekret från mun och näsa till omgivningen, vilket skyddar andra personer om bäraren har en infektion med covid-19 som inte ger några symtom.

Enligt Folkhälsomyndigheten finns det ett visst vetenskapligt stöd för att andra personer skyddas när du använder ett kirurgiskt munskydd som en fysisk barriär för din egen utandningsluft (source control), men det är oklart hur stor skyddseffekten är.

Om visir på samma sätt har en skyddande effekt för andra personer är inte undersökt i vetenskapliga studier. Enligt Folkhälsomyndigheten kan ett visir teoretisk fungera som en mekanisk barriär och minska antalet droppar som utsöndras rakt framåt från bäraren vilket kan ge ett skydd för andra personer.