Frågor och svar om andningsskydd under pandemin med covid-19

På den här sidan har Vårdhygien publicerat frågor och svar till vård- och omsorgspersonal i Region Uppsala och Uppsala län om hur och varför andningsskydd används under pandemin med covid-19.

Den nya rekommendationen är att du använder ett andningsskydd istället för ett kirurgiskt munskydd när du vårdar personer med bekräftad covid-19 under deras första vecka med symtom. Rekommendationen gäller om den sammanlagda arbetstiden inom två meter från personer med covid-19 är mer än en timme per arbetspass.

Den nya rekommendationen är en extra försiktighetsåtgärd.

Viruset som orsakar covid-19 (SARS-CoV-2) utsöndras i droppar från en smittsam persons luftvägar. I vissa situationer kan det finnas en risk för att du utsätts för en större mängd små virusinnehållande droppar (aerosoler). I dessa situationer rekommenderas att du använder ett andningsskydd, som en del av skyddsutrustningen, för att skydda mot att du smittas genom att andas in de virusinnehållande små dropparna.

Den grundläggande rekommendationen är att du ska använda ett andningsskydd vid de arbetsmoment som kallas smittförande aerosolgenererande procedurer. Vid dessa arbetsmoment kan en större mängd virusinnehållande aerosoler bildas under kort tid.

Som en extra försiktighetsåtgärd rekommenderas att du även använder ett andningsskydd när du vårdar personer med bekräftad covid-19 under deras första vecka med symtom om den sammanlagda arbetstiden nära personerna (inom två meter) är mer än en timme under arbetspasset. Ett andningsskydd kan ge ett extra skydd i den situationen.

Rekommendationen gäller under de första 7 dygnen personen har symtom på covid-19, eftersom smittsamheten är som störst under den tiden. Mängden virus du utsätts för beror både av avståndet till den smittsamme personen och hur länge du är nära personen. Som tumregel gäller därför rekommendationen när du sammanlagt spenderar mer än en timme under arbetspasset inom två meter från personer med covid-19. För enstaka kortare arbetsmoment nära en person med covid-19 behöver du inte använda ett andningsskydd.

Rekommendationer om skyddsutrustning vid covid-19 finns i:

Den grundläggande rekommendationen är att du ska använda ett andningsskydd vid de arbetsmoment som kallas smittförande aerosolgenererande procedurer.

Det rekommenderas nu även att du använder ett andningsskydd istället för ett kirurgiskt munskydd när du vårdar personer med bekräftad covid-19 under deras första vecka med symtom. Det gäller om den sammanlagda arbetstiden inom två meter från personer med covid-19 är mer än en timme under ditt arbetspass. Denna rekommendation är en extra försiktighetsåtgärd. För enstaka kortare arbetsmoment nära personer med coivd-19 behöver du inte använda ett andningsskydd.

Den nya rekommendationen är en extra försiktighetsåtgärd.

Om du inte har tillgång till ett andningsskydd eller om du inte vet hur det fungerar ska du arbeta som tidigare. Det innebär att du ska använda ett kirurgiskt munskydd som en del av din skyddsutrustning mot covid-19 istället för ett andningsskydd.

Prata med din chef om hur du ska arbeta i fortsättningen.

Rekommendationen gäller när du riskerar att utsättas för en tillräckligt stor mängd virusinnehållande små droppar (aerosoler) så att ett andningsskydd kan ge ett bättre skydd. Mängden virus du kan utsättas för beror av flera faktorer:

  • En smittsam person med covid-19 utsöndrar mest virus i samband med insjuknandet och under den första tiden med sjukdomssymtom. Därför gäller rekommendationen under de första 7 dygnen som personen har symtom.
  • Koncentrationen av virusinnehållande små droppar är större närmare personen. Därför gäller rekommendationen inom två meter från personer med bekräftad covid-19. I rum med fungerande ventilation späds koncentrationen av virusinnehållande droppar ut med längre avstånd.
  • Om du är nära personen en längre tid så ökar också mängden virusinnehållande droppar du utsätts för. Som tumregel gäller därför rekommendationen när du sammanlagt spenderar en timme eller mer under ditt arbetspass nära en eller flera personer med bekräftad covid-19.

Nej, du ska alltid använda ett visir eller skyddsglasögon i kombination med andningsskyddet när du vårdar en person med covid-19.

Fullständiga rekommendationer om skyddsutrustning vid covid-19 finns i:

Den nya rekommendationen om andningsskydd under den första veckan med symtom gäller för personer med bekräftad covid-19, det vill säga personer där diagnosen ställts genom provtagning. En tumregel är att rekommendationen gäller om du sammanlagt spenderar mer än en timme nära en eller flera personer med bekräftad covid-19.

Rekommendationen gäller även i väntan på provsvar när det är särskilt hög risk att en person med symtom har covid-19. Särskilt hög risk finns när en person insjuknar i symtom på covid-19 under ett pågående utbrott av covid-19 på vårdenheten. Särskilt hög risk finns också när en patient eller brukare som konstaterats vara exponerad för covid-19 insjuknar under de kommande 14 dagarna från expositionen (under inkubationstiden).

Med information och definition av konstaterad exposition finns i:

Den nya rekommendationen om andningsskydd gäller inte när du vårdar personer med bekräftad covid-19 som inte har utvecklat några symtom.

Koncentrationen av virusinnehållande droppar är som störst nära en smittsam person med covid-19. Därför ska du använda fysiskt avstånd som en grundläggande åtgärd när du skyddar dig själv. Ett andningsskydd rekommenderas som personlig skyddsutrustning när du inte kan undvika risken att utsättas för små virusinnehållande droppar. Du ska i första hand undvika den risken när du kan genom att hålla avstånd eller minska tiden som du har nära kontakt med den smittsamme personen.

Ett andningsskydd är tillverkat för att skydda bäraren mot små partiklar, inklusive virusinnehållande små droppar (aerosoler). För att ett andningsskydd ska fungera måste det sluta tätt mot ansiktet så att inandningsluften filtreras.

Ett kirurgiskt munskydd är tillverkat för att filtrera bärarens utandningsluft, men munskydd används även som en del av din skyddsutrustning när du riskerar att utsättas för stänk mot ansiktet. Vätskeresistenta munskydd (klass IIR) är tillverkade för att motstå stänk av vätska med ett visst tryck.

Du ska använda ett andningsskydd av skyddsklass FFP2 eller FFP3 när det rekommenderas vid vård av en person med covid-19. I första hand ska du använda andningsskydd av engångstyp (filtrerande halvmasker). Det andningsskydd du använder ska vara utprovat för dig och sluta tätt mot ditt ansikte.

I vissa verksamheter används andningsskydd av typen hel- eller halvmasker som en ersättning för andningsskydd av engångstyp. Om du ska använda en sådan mask ska den vara personlig och du ska ha tillgång till de instruktioner som behövs för att kunna använda masken på ett säkert sätt.

Mer information om andningsskydd och instruktioner finns i:

För att andningsskyddet ska fungera måste det passa dig som ska använda det. Även om de tekniska kraven är uppfyllda fungerar inte andningsskyddet om det inte sitter tätt mot ditt ansikte. För att säkerställa att andningsskyddet sitter bra på dig ska du göra en individuell utprovning innan du börjar använda det. I utprovningen ingår en täthetskontroll som ska upprepas vid varje användning.

Mer information om hur andningsskydd provas ut och används samt länkar till instruktionsfilmer finns i:

När andningsskydd köps in till verksamheten ska det säkerställas att de uppfyller rätt tekniska krav. Grundregeln är att CE-märkta andningsskydd ska användas. Under pandemin med covid-19 utfärdar Arbetsmiljöverket även tillfälliga tillstånd för andningsskydd som är säkra, men som inte är CE-märkta.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personal använder andningsskydd när lokal riskbedömning visar att ett arbetsmoment innebär att personal utsätts för smittsam aerosol. Folkhälsomyndigheten hänvisar då till arbetsmoment som anses vara smittförande aerosolgenererande procedurer. Dessa rekommendationer har inte förändrats.

För att tillämpa den kunskap som nu finns om viruset som orsakar sjukdomen covid-19 har Region Västerbotten infört en rekommendation om att andningsskydd används istället för ett kirurgiskt munskydd som en extra försiktighetsåtgärd vid längre tids nära kontakt med en person som nyligen insjuknat i covid-19. Det är möjligt att den här nya rekommendationen ger en extra skyddseffekt och den har därför införts för vårdverksamheter även i Region Uppsala och Uppsala län.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

Den skyddsutrustning som används mot covid-19 är bra. Denna nya rekommendation är en extra försiktighetsåtgärd. Det finns inte klara bevis på att ett andningsskydd skyddar bättre men heller ingen anledning att tro att det kan vara sämre.

Det finns inga studier ännu från vårdmiljöer som jämför skyddseffekten av ett andningsskydd och ett kirurgiskt munskydd vid covid-19. Studier på andra luftvägsvirus, till exempel influensa, har inte visat någon tydlig skillnad. Andningsskydd rekommenderas nu som en extra försiktighetsåtgärd när du riskerar att utsättas för en större mängd virusinnehållande små droppar.

Nej, covid-19 sprids inte på samma sätt som andra luftburna infektioner (till exempel mässling). Viruset som orsakar covid-19 sprids med droppar från en smittsam persons luftvägar. Det är inte klarlagt i vilken grad små virusinnehållande droppar (aerosoler) bidrar till smittspridningen. Viruset som orsakar covid-19 smittar inte på långa avstånd eller via ventilation, som andra luftburna infektioner.

Ett andningsskydd ger skydd mot små virusinnehållande droppar på nära håll, under förutsättning att det används på korrekt sätt. Det är möjligt att sådana små droppar finns i tillräcklig mängd för att ett andningsskydd ska ge en extra skyddseffekt om man arbetar en längre tid nära en person som nyligen insjuknat i covid-19. Införandet av den nya rekommendationen om andningsskydd är alltså en försiktighetsåtgärd.