Vårdrelaterad kvalitetsuppföljning

Specifika åtgärder görs för att kontrollera:

1. Hur ofta patienter får en infektion under vårdtiden
2. Om patienter som har smärta får den smärtlindring de behöver
3. Hur vården förebygger uppkomst av trycksår
4. Om patienter får den näring de behöver
5. Att hygienen är god på sjukhuset så att inte smittor sprids
6. Patientnöjdhet genom nationella patientenkäten och andra avdelnings/mottagningsspecifika enkäter

Fallskada förebyggande

Vid inskrivning till sjukhuset bedömer vi risk för fall hos patienten och då risk förekommer skapas en särskild vårdplan för att förebygga fall.

God hygien för att minimera smittspridning

På Akademiska sjukhuset genomförs ett systematiskt arbete med att tillse att hygienen är god för att förhindra smittspridning. Det är därför viktigt att all personal är rätt klädda och följer särskilda hygieniska riktlinjer. Varje månad utförs även en stickprovsmätning för att kvalitetssäkra att personalen följer de riktlinjer som finns för god hygien.

Behov av näring

Ingen patient som vårdas på en avdelning på Akademiska sjukhuset ska få för lite näring om det kan undvikas. När en patient läggs in på en avdelning görs en bedömning om det finns en risk för undernäring. Då bedöms också risk för fall under vårdtiden. Resultatet av bedömningen skrivs in i journalen och förebyggande åtgärder planeras, dokumenteras och utförs. En mätning genomförs på sjukhuset en viss dag varje år av hur stor andel av patienterna som inte får den näring de behöver. Utifrån resultatet på den mätningen utformar sen avdelningarna handlingsplaner för att kunna tillgodose sina patienters näringsbehov.

Smärta och smärtlindring

Kontinuerligt pågår ett arbete med att förbättra vårdkvaliteten för patienter med smärta på Akademiska sjukhuset. En gång om året genomförs en mätning en viss dag varje år. Alla inneliggande patienter över 4 år får då möjlighet att besvara en enkät om sin eventuella smärta och hur nöjda de är med sin smärtlindring. Utifrån resultatet på den mätningen utformar sedan avdelningarna handlingsplaner för att behålla och förbättra vårdkvaliteten för patienter med smärta.

Förebyggande av trycksår

Trycksår i vården ska undvikas. Tryckskador kan utvecklas när en persons hud utsätts för högt tryck. Speciellt utsatta kroppsdelar är hälar och korsben. Tryckskadan kan leda till sår. Därför är det viktigt att hudinspektion genomförs på riskpatienter vid ankomst till sjukhuset och sedan regelbundet under vårdtiden. Den viktigaste förbyggande åtgärden är tryckavlastning. Detta kan genomföras med lägesändringar och tryckavlastande madrasser. Ett trycksår kan orsaka stort lidande för personen.

Infektion i vården

För att minska antalet infektioner som patienter får under sin vistelse på sjukhuset registreras kontinuerligt alla infektioner i en särskild databas. Vidare så görs över hela Sverige en mätning en viss dag varje år av antalet infektioner hos patienter som vårdas på sjukhus. Rapporter kan tas fram från mätningarna och de är underlag för att förbättra vården på avdelningarna. En handlingsplan för sjukhusets infektionsarbete har utformats och uppdateras en gång/år utifrån resultatet av de kontinuerliga mätningarna.

Nationell patientenkät vartannat år

Varannat år får patienter som vårdats på Akademiska sjukhuset under en avgränsad tidsperiod en enkät hemskickad. I den enkäten (nationella patientenkäten) får patienter möjlighet att berätta om och betygsätta sina erfarenheter av vården. Frågorna handlar om bland annat bemötande, delaktighet, förtroende och information. Resultaten används för att utveckla och förbättra vården utifrån ett patientperspektiv. Det är även ett underlag för jämförelser, ledning och styrning av vården samt för information till invånare och patienter. Mer information om nationella patientenkäten finns på SKLs hemsida.