Dina rättigheter

Här kan du läsa mer om dina rättigheter som patient.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)


Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har uppdrag att genom tillsyn och tillståndsprövning granska att befolkningen får vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter. IVO granskar sjukhus genom inspektioner som kan vara både föranmälda och oanmälda. Dessutom hanterar IVO anmälningar som kommer från exempelvis allmänheten med klagomål på hälso- och sjukvården, eller från vårdgivarna själva som har sett brister och olyckshändelser i det egna arbetet (Lex Maria). IVO granskar även hälso- och sjukvårdspersonal och görs upptäckten att någon brister i deras yrkesutövning så att säkerheten för patienten hotas kan IVO föreslå olika åtgärder.

Information till dig och dina närstående

Enligt gällande lagstiftning ska du som patient snabbt kunna få tillgång till information om din vård och få en stärkt ställning, ökat självbestämmande och delaktighet i den planerade vården.

På 1177.se finns mycket information om vård generellt, som till exempel beskrivningar av olika behandlingar och tillstånd. Där finns möjlighet att logga in i din journal som ger information om ditt tillstånd och planerad vård. Där kan du också beställa tid, följa din remiss och förnya dina recept. Kontinuerligt pågår ett arbete för att hålla hög kvalitet i dokumentationen i journalen och förbättring av journalsystemen tekniskt.

Du som är närstående till en patient, vuxen eller barn, är betydelsefull för att vården ska få så hög kvalitet som möjligt. Du är den som har kunskap om och bäst känner patienten.

Närstående vuxna eller barn har också egna behov av och rätt att få information, råd och stöd i samband med att en närstående är sjuk. Detta kan du få av personalen där den närstående vårdas.

Patientnämnden

Som patient har du rätt till en bra hälso- och sjukvård av god kvalitet. Vårdpersonalen ska bemöta dig med respekt och ge dig den informationen du behöver för att kunna vara delaktig i din vård. Om du har synpunkter, klagomål, förslag eller frågor om den vård och bemötande du fått, kan du vända dig till Patientnämnden. Vi tar emot dina synpunkter och hjälper dig att framföra dessa till vården. Patientnämnden hjälper dig att få svar på dina frågor och kan ge dig råd om hur du kan går vidare. Vården vill gärna ha dina synpunkter!

Synpunkter på vården

Dina synpunkter som patient eller närstående är viktiga för oss. De ger oss möjlighet att säkra och vidareutveckla god vård och service. När du har synpunkter på vården vill vi gärna veta det, oavsett om du är nöjd eller missnöjd.

I första hand ska du kontakta den vårdenhet där du fått/får vård, men känns det svårt att framföra synpunkter eller om du är osäker på vart du ska vända dig kan du kontakta Patientnämnden i Region Uppsala.

Frågor och synpunkter kan lämnas till:

  • Direkt till ansvarig verksamhet via exempelvis telefon eller e-post.
  • Patientnämnden, se kontaktuppgifter på 1177.se.
  • Via formulär på som du hittar i högerspalten på 1177.se för utskrift. Har du ingen skrivare kan du skriva på vanligt papper utifrån de rubriker som formuläret innehåller. Vi rekommenderar att skicka med post för informationssäkerhetens skull men det går även att e-posta.

Vårdgaranti

Vårdgarantin innebär att man ska får vård inom en viss tid. Det är en lagstadgad rättighet som anger inom vilka tidsgränser vård ska erbjudas, efter att beslut om vård har fattats.

Läs mer om väntetider i vården