Vår behandling av dina personuppgifter när du blir inskriven som låntagare vid Sjukhusbiblioteket, Akademiska sjukhuset

Region Uppsalas Kulturnämnd, Kultur och bildning (organisationsnummer: 232100–0024) är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar där Kultur och bildning bestämmer ändamål och medel för behandlingen.

Postadress: Kultur och bildning, 751 85 Uppsala
Telefon (växel): 018-611 00 00
Internet: www.regionuppsala.se/kultur
E-postadress: kultur@regionuppsala.se

Region Uppsala har ett dataskyddsombud.
Postadress: Dataskyddsombudet, Region Uppsala, Box 602, 751 25, Uppsala
E-postadress: dataskyddsombudet@regionuppsala.se

Personuppgifter vi behandlar

När du blir låntagare hos oss behandlar vi följande personuppgifter:

  • Kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer och epost, så att vi kan nå dig med aviseringar om dina lån.
  • Fullständigt personnummer, eftersom vi behöver styrka din identitet.
  • Avdelningstillhörighet på Akademiska sjukhuset, så att vi kan leverera lånematerial till dig.

Ändamål

Dina personuppgifter samlas in och behandlas för att vi ska kunna ge dig tillgång till sjukhusbibliotekets utbud och tjänster. Den rättsliga grunden för att Region Uppsala ska få behandla dina personuppgifter är allmänt intresse.

Mottagare

Dina personuppgifter kommer att överföras till de IT-leverantörer som tillhandahåller de IT-plattformar som Region Uppsala använder sig av för att tekniskt behandla personuppgifterna.

Sekretess

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen, om någon begär att få ta del av allmänna handlingar från Region Uppsala och uppgifterna inte omfattas av sekretess.

För dig som är patient eller anhörig till patient gäller att dina personuppgifter är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 25 kap.

Det du lånar eller reserverar registreras i sjukhusbibliotekets datasystem. Dessa uppgifter är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 40 kap § 3. När lånet är återlämnat och eventuella skulder är betalda raderas uppgifterna.

Lagringstid

Dina personuppgifter lagras i 5 år från det tillfälle du senast använde biblioteket, med stöd av arkivlagen (1990:782) och Region Uppsalas regelverk för arkiv- och informationshantering.

Dina rättigheter

Dataskyddsförordningen ger dig som enskild ett antal rättigheter:

Rätten till information
Du har rätt att kostnadsfritt få information om Region Uppsalas kulturnämnd behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas.

Rätten till tillgång – registerutdrag
Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som Region Uppsalas kulturnämnd behandlar om dig. Enligt artikel 15 p. 3 i dataskyddsförordningen ska den personuppgiftsansvarige förse den registrerade med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som den registrerade begär får den personuppgiftsansvarige ta ut en rimlig avgift på grundval av de administrativa kostnaderna. Om den registrerade gör begäran i elektronisk form ska informationen tillhandahållas i ett elektroniskt format som är allmänt använt, om den registrerade inte begär något annat.

Rätten till rättelse och komplettering
Du har rätt att begära att få felaktiga personuppgifter rättade eller att ofullständiga personuppgifter kompletteras.

Rätten till radering
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade, så länge du inte har några pågående lån eller obetalda skulder hos oss. Om du har rätt att få dina personuppgifter raderade innebär det att Region Uppsalas kulturnämnd utan onödigt dröjsmål ska radera uppgifterna.

Rätten till begränsning av behandling
Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Det gäller under den tid som andra invändningar bedöms. Begränsning innebär att Region Uppsala inte får göra något med dina personuppgifter mer än fortsätta lagra dem.

Rätten att göra invändningar
Under vissa förutsättningar har du rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas. Det innebär att dina personuppgifter inte längre får behandlas om inte Region Uppsalas kulturnämnd kan visa att den rättsliga grunden allmänt intresse är tillämplig för behandlingen av dina personuppgifter.

Om du vill att någon åtgärd ska vidtas vad gäller dina rättigheter kan du kontakta Region Uppsalas dataskyddsombud.

Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur dina personuppgifter behandlats eller upplever att dina uppgifter blivit felaktigt hanterade har du möjlighet att lämna klagomål hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen.