Information om covid-19 till dig som är cancerpatient

Här finns information om hur cancerbehandlingar och planerade besök påverkas med anledning av coronaviruset.

Vi gör i dagsläget inga stora förändringar av cancerbehandling med anledning av covid-19 på Akademiska sjukhuset. De större förändringar som vi har genomfört är två:

 • I de fall där det är möjligt har mottagningsbesök ändrats till telefonbesök för att minska riskerna för smittspridning.
 • Vi är mer restriktiva när det gäller att ta med sig anhöriga vid mottagningsbesök samt till vårdavdelningar.

Kontakta mottagning om du känner dig sjuk

Om du har ett inbokat besök på någon av våra mottagningar eller behandlingsavdelningen och känner dig sjuk (feber och/eller har luftvägssymtom) måste du kontakta mottagningen i förväg. Personalen gör då en bedömning om besöket kan genomföras eller bör flyttas fram.

Så påverkas din cancerbehandling

 • Om du precis har fått en cancerdiagnos kan planeringen av din behandling komma att påverkas något till dess att pandemikrisen passerat. Bedömning görs utifrån vilken typ av cancer det gäller och hur snabbt behandling behöver sättas in.
 • De flesta pågående behandlingar med cytostatika, immunterapi eller strålbehandling fortsätter som planerat tills vidare. Som vanligt behöver vi kontrollera ditt hälsotillstånd inför dina kurer och ibland skjuta på behandlingen om du inte är i skick att få nästa kur.
 • Om vi mot bakgrund av den pågående epidemin bedömer att riskerna att få just din behandling är för stora så kan vi föreslå alternativa behandling som kan genomföras med större säkerhet.
 • Då många kirurgiska ingrepp senareläggs så kan du komma att erbjudas hormon-, cytostatika- eller strålbehandling som första behandling för att bromsa tumörväxten till dess att kirurgin kan genomföras.
 • För cancerpatienter som är i uppföljningsfas så kommer de flesta uppföljningsbesök hos sjuksköterska och läkare vara pausade tillsvidare eller genomföras som telefonkontakt i stället mottagningsbesök
 • Om du är orolig för återfall eller har problem relaterade till din cancersjukdom som kräver uppföljning kan vi fortfarande boka mottagningsbesök

Har jag ökad risk att bli sjuk av covid-19?

Eftersom detta är ett nytt virus är kunskapsläget vad gäller riskgrupper delvis oklart, men patienter med nedsatt immunförsvar pga. cancerbehandling har en ökad risk för att drabbas av infektion och en ökad risk att bli allvarligt sjuka av infektioner. Vi rekommenderar därför att alla patienter med allvarliga symtom av sin cancer följer de riktlinjer som givits för personer över 70 år/riskgrupper.

Läs mer:

Särskilda riskgrupper

Några grupper har en särskilt hög risk och kommer att få ytterligare instruktioner av vårdpersonalen i samband med sin behandling/sina kontroller:

 • Patienter som någon gång genomgått benmärgs- eller stamcellstransplantation.
 • Patienter som har pågående behandling med strålning, cytostatika  eller annan behandling som hämmar immunförsvaret.

Det här gäller när du besöker vården

För att skydda våra patienter gäller följande när du besöker hälso- och sjukvården i Uppsala län.

 • Undvik att besöka våra patienter. Kontakta oss innan om det finns särskilda behov för besök hos patient.
 • Kom helst ensam på bokade besök. Vid särskilda behov, till exempel tolk, ledsagning eller för barn, får frisk medföljare följa med.

Allmän information för Akademiska sjukhuset