Information om kvinnosjukvården och covid-19

Sjukhuset och kvinnosjukvården följer direktiv från Folkhälsomyndigheten gällande skyddsåtgärder för vård och omsorg. För att skydda de gravida, de äldre och våra medarbetare har vi vissa restriktioner gällande besökare och medföljande enligt nedan. Restriktionerna kan komma att ändras med kort varsel om smittläget i samhället förändras.

Avdelningar (inneliggande patienter):

 • Alla patienter som läggs in screenas för covid-19 genom PCR-test och på medföljande partner tas ett antigentest.
 • Har kvinnan och hennes partner haft verifierad covid-19 de senaste tre månaderna görs ingen provtagning.
 • Partnern kan stanna kvar även fast antigentestet är positivt om hen inte har några symptom.
 • Förlossningen – endast en och samma medföljande, den medföljande ska vara frisk utan förkylnings- eller andra symtom. 
 • BB-avdelningen - endast en och samma medföljande, den medföljande ska vara frisk utan förkylnings- eller andra symtom
 • Endast en och samma anhörig får vistas på förlossning och BB och hen ska endast vistas i patientrummet. Endast i mycket angelägna, enstaka fall kan hen lämna avdelningen och komma tillbaka. Övriga besök är inte tillåtna.
 • På gynekologiska avdelningen gör personalen bedömningen om undantag kan göras, detta gäller framför allt för svårt sjuka patienter som ligger i enkelrum.

Det här gäller när du besöker vården

För att skydda våra patienter gäller följande när du besöker oss

 • Undvik att besöka våra patienter. Kontakta oss innan om det finns särskilda behov för besök hos patient.
 • En frisk medföljande är välkommen vid besök på obstetriska mottagningarna.

Mat och livsmedel:

 • Det finns ingen möjlighet att värma egen medhavd mat. Livsmedel som inte behöver kyl/micro går bra att ta med och förvara på det egna patientrummet.
 • Alla partners som stannar på BB (eftervården) betalar 450kr/dygn. Frukost, lunch och middag ingår. Avgiften tas ut i max fyra dygn, vid längre vårdtider än så utgår ingen kostnad.

Mottagningar:

 • Patienter och medföljande till fostermedicinska mottagningen, specialistmödravården samt bedömningsmottagning ombeds bära munskydd under hela mottagningsvistelsen. Munskydd tillhandahålls av oss vid ankomst.
 • Patienter och medföljande till återbesöksmottagningen (BB på väg) och amningsmottagningen ombeds bära munskydd under hela mottagningsvistelsen. Munskydd tillhandahålls av oss vid ankomst.

Patienter med symtom på luftvägsinfektion ska avboka tiden via 1177.se

Vanliga frågor och svar om graviditet och förlossning

Läs om rekommendationer till gravida på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Ska jag som är gravid vaccinera mig mot covid-19?

Efter graviditetsvecka 12 rekommenderas vaccination mot covid-19 enligt samma rutiner som icke gravida. Se Folkhälsomyndighetens information: Gravida och vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Om jag har hosta, har feber eller andra symtom, får jag ändå komma in till förlossningen när det är dags att föda barn?  

Du är välkommen att komma till förlossningen om du har värkar eller andra frågor rörande din graviditet såsom minskade fosterrörelser, blödningar eller liknande. Vi kommer att ta hand dig med särskilda försiktighetsåtgärder. 

Om jag är sjuk i covid-19 får jag fortfarande föda på förlossningen? 

Ja! Du kommer att föda på förlossningen med specifika åtgärder på plats.

Om jag är konstaterad sjuk i covid-19 kommer barnet separeras från mig vid födelsen?

I de allra flesta fall kommer separation inte vara aktuellt. Om mamman och/eller barnet är svårt sjuk gör vi en individuell bedömning i samråd med barnläkare, förlossningsläkare och er föräldrar.

Om jag har hosta, feber eller andra symtom eller har bekräftad covid-19, kan jag ändå komma på mitt besök?

Oavsett om du har misstänkt eller konstaterad covid-19 så kommer du att få vård. I vissa fall går besök att omboka till ett senare tillfälle då du är smittfri men om inte det går tar vi emot dig med de smittskyddsåtgärder som finns. Därför är det mycket viktigt att du hör av dig till oss om du har symtom, är bekräftat covidsjuk eller är osäker så får vi tillsammans planera ditt besök.

Om alla i min närhet är sjuka (har hosta, feber, är snoriga eller liknande) innebär det att jag får föda barn ensam? Att ingen anhörig får följa med till förlossningen? 

I dagsläget får du ha en medföljande med dig till förlossningen, men denne måste vara frisk utan symtom. Vi har ännu inte stått inför en situation där samtliga i en patients närhet är sjuka och får i sådana fall göra en individuell bedömning när situationen uppstår. Oavsett kommer du aldrig att föda ditt barn själv – vi är alltid med dig.

Om jag kommer på patientbesök till någon av kvinnosjukvårdens mottagningar, får min anhöriga följa med om hen är frisk?

Ja, du får ta med dig en frisk medföljande till mottagningsbesöket.

Hur fungerar det om en patient med covid-19 kommer till förlossningen?

Om en smittad patient kommer till förlossningen har vi särskilda rutiner som träder i kraft. Prover tas på alla patienter. Vid positivt resultat vårdas patienten på enkelrum med basala och särskilda hygienrutiner och personalen har skyddsutrustning enligt Region Uppsalas föreskrifter. Om patienten är svårt sjuk kommer vi i samråd med infektionskliniken vårda patienten på bästa sätt och bästa ställe. Patienten och barnet kommer sedan att vårdas vidare på kvinnosjukvården så länge de behöver vår vård och så länge deras tillstånd är under kontroll och inte kräver högre vårdnivå.

Vad gör ni för att säkerställa att viruset inte kommer in på era avdelningar?

För att minska risken för att coronaviruset ska komma in på våra avdelningar minimerar vi antalet personer som vistas i samma utrymmen så mycket vi kan. Vi tar i dagsläget inte emot några besökare på samtliga avdelningar och inga medföljande på våra mottagningar. Vi försöker identifiera misstänkta fall innan de kommer in och handlägger dessa separat enligt de rutiner vi har. Alla som kommer till oss tillfrågas om de har symtom eller träffat någon med misstänkt sjukdom och alla patienter som läggs in för vård lämnar ett PCR-test.

Kommer ni att säga nej till nya planerade kejsarsnitt på grund av förlossningsrädsla? 

Vi gör alltid en individuell bedömning. Hittills har rutinerna för planerade kejsarsnitt inte ändrats på grund av coronaviruset, men nya beslut kan komma att fattas beroende på utvecklingen.

Riskerar jag, min partner eller mitt barn att smittas av covid-19 på förlossningen?

På förlossningen är all personal som jobbar frisk och följer vårdrutiner och basala hygienrutiner för att ta emot dig även om du har symtom på en luftvägsinfektion.

Det finns tydliga rutiner för att ta emot smittade patienter i enskilt rum och vi har den skyddsutrustning som krävs. Prover tas för att skydda dig och andra. Detta innebär att personal inte för smitta vidare till andra på avdelningen. All personal har tydliga riktlinjer att vara hemma vid minsta symtom. Personalen testas innan de kommer tillbaka efter sjukdom och eventuell smittspårning sker enligt de riktlinjer som finns.