Patientinformation avseende behandling med assisterad befruktning under pandemi orsakat av covid-19

Covid-19-pandemin tycks vara på nedgående med minskad samhällssmitta. Reproduktionscentrum på Akademiska planerar därför att återuppta behandlingar. Detta görs i början begränsat på grund av begränsande personalresurser och osäkerhet kring hur pandemin kan utvecklas.

Covid-19-infektioner har i undersökningar inte visat ökad risk för missfall eller att smittan kan överföras från den gravida över till fostret. Allvarlig covid-19 infektion är inte vanligare hos gravida än icke gravida i samma åldersgrupp. Däremot kan en graviditet behöva avbrytas i förtid om allvarliga andnings symptom uppkommer under graviditeten på grund av en covid-19-infektion.

Har du låg risk för smitta enligt frågeformuläret (triage) här nedan två veckor före behandlingsstart kan vi starta den planerade behandlingen men du/ni kan själva avstå från det och senarelägga behandlingen eller om det rör sig om provrörsbehandling välja att frysa ner samtliga embryon. Triage utförs sen på nytt under behandlingen. 

 • Påbörjad behandling kan avbrytas vid misstänkt eller bekräftad smitta.
 • Medföljande partner tillåts endast vid besök när det är nödvändigt ur behandlingssynpunkt.
 • Ni uppmanas att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer 

Triage frågeformulär för covid-19 inför behandlingsstart på reproduktionscentrum

 1. Har du varit sjuk under de senaste två veckorna?
 2. Har du feber (över 37,5 ℃)?
 3. Har du pågående hosta?
 4. Har du ont i halsen?
 5. Har du tappat lukt – eller smaksinnet?
 6. Har du varit i kontakt med någon som har något av dessa symtom?
 7. Har du varit i kontakt med någon som har Covid-19?  I så fall när?
 8. Har du diagnostiserats med Covid-19?
 9. Har någon i ditt hushåll diagnosticerats för eller har symtom på Covid-19 (feber, hosta, tappat lukten)?
 10. Om du har tillfrisknat efter konstaterad Covid-19 smitta, finns läkarintyg eller annan dokumentation att du är frisk?
 11. Har du någon allvarlig underliggande sjukdom som diabetes, hypertoni, lung- njur- eller leversjukdom eller har du medicinering som försvagar immunförsvaret?