Information om vaccinering mot covid-19 för dig som är patient på reproduktioncentrum

Allmän information

 • I dagsläget (januari 2021) finns 2 godkända vacciner för COVID-19 i Sverige (Comirnaty, Pfizer/BioNTech och COVID-19 Vaccine Moderna).
 • Det saknas bra vetenskapliga underlag om hur de tillgängliga vaccinerna för COVID-19 kan påverka en graviditet.
 • Det finns begränsad erfarenhet från användningen av vaccinerna hos gravida kvinnor.
 • Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta skadliga effekter avseende graviditet, embryo- /fosterutveckling, förlossning eller postnatal utveckling.
 • Djurstudier tyder inte heller på direkta eller indirekta reproduktionstoxikologiska effekter.
 • Enligt nationella bestämmelser ska vaccination erbjudas vid graviditet om den möjliga nyttan bedöms överväga möjliga risker för modern och fostret (Källa: EMA och Läkemedelsverket).
 • Med tanke på den begränsade erfarenheten kommer gravida inte att ingå i den grupp som generellt rekommenderas vaccination i nuläget (januari 2021).

För dig som genomgår/ska genomgå assisterad befruktning

 • Du får gärna ta kontakt med oss om du har en planerad behandling hos oss och blivit erbjuden vaccination. Det gäller även dig som har kontakt med oss som spermie- och äggdonator.
 • Någon etablerad rekommendation för vaccination av män eller kvinnor som ska genomgå assisterad befruktning finns inte idag. Vaccination kan övervägas för högriskpatienter (patienter med andra sjukdomar) eller de som blir mycket exponerade för COVID-19, exempelvis på arbetsplatsen.
 • Om man blir vaccinerad för COVID-19 rekommenderas man att avvakta med att starta en behandling med assisterad befruktning,  minst 1 månad efter andra dosen (gäller män och kvinnor).
 • Om man blir erbjuden vaccination nära eller under en behandling ska man ta kontakt med oss för vidare råd (gäller män och kvinnor).

För dig som är gravid

Vid frågor vänligen kontakta din barnmorskemottagning