Fetma och övervikt

Fetma och övervikt är ett växande problem världen över. Sannolikt är det ett samspel mellan olika faktorer som genetisk predisposition, social miljö och livsstil som kan förklara hur övervikt och fetma utvecklas.

Världshälsoorganisationen WHO framhåller att fetma bör ses som en kronisk sjukdom. Det har betydelse för hur man bör lägga upp behandling. WHO lyfter fram att man behöver utveckla långsiktiga strategier för att vidmakthålla viktnedgång och förhindra viktuppgång.

Fysiska och psykiska konsekvenser av att leva med övervikt

För den enskilde individen medför fetma en rad hälsorisker där diabetes typ II, högt blodtryck, hjärtinfarkt, vissa cancertyper, belastningsproblem, infertilitetsproblematik, samt graviditetsrelaterade besvär hör till de vanligare. Utöver de hälsorisker som övervikt medför så finns det aspekter av hur man blir bemött som överviktig. Upprepade studier visar ett tydligt mönster av diskriminering och stigmatisering mot personer med övervikt och fetma inom arbetslivet, utbildning och sjukvård. Många personer med fetma väntar till exempel med att söka sjukvård då de är rädda för att möta negativa attityder.

Kirurgisk behandling har bäst långsiktig effekt vid svår fetma

Att förändra kosten, genomgå farmakologisk behandling och beteendeterapi för att gå ner i vikt har visat effekter på kort sikt. Problemet med dessa metoder är att de flesta har återgått till sin ursprungliga vikt ett par år efter en viktminskningsintervention. Den enda behandlingsmetod som visat effekt på lång sikt hos patienter med kraftig fetma är magsäckskirurgi. Magsäcksoperation har även störst chans att leda till bot och förbättring av medicinska problem relaterade till fetman.

Livet efter magsäckskirurgi

Viktnedgången efter magsäcksoperation kan se olika ut, både beroende på startvikt och tidigare ämnesomsättning. Dessutom går vikten sällan stadigt ner, utan det är vanligt att ha platåer i sin viktnedgång, där vikten kan stå still i ett par veckor för att sedan fortsätta gå ner. Detta är ett tecken på att kroppen anpassar sig till den nya ämnesomsättningen. Det är viktigt att följa de kostråd man har fått och inte dra ner på energiintaget under dessa perioder. Det är långt ifrån alla som går ner till normalvikt efter operation och detta är inte alltid eftersträvansvärt. Viktiga tecken på en framgångsrik operation, förutom viktnedgången, är förbättringar av eventuella följdsjukdomar man hade innan operation och bättre fysisk hälsa.

När vikten börjar stabilisera sig är det ändå bra att fortsätta väga sig cirka en gång i veckan för att kunna notera viktförändringar. Fortsätter man att följa de råd man har fått under utredningstiden har man goda förutsättningar att nå en hälsosam vikt och behålla den långsiktigt efter operation.