Motorik- och sensorikteamen

Vårdpersonal undersöker benet på ett barn med händerna.

Barn och ungdomar med neurologisk funktionsnedsättning som remitteras till FBH kan ha varierande motorisk funktion. Några kan ha diagnoser som medför ökat eller minskat motstånd i muskulaturen vid passivt rörelseuttag. Andra kan ha sjukdomar där de motoriska svårigheterna framför allt innebär muskelsvaghet. Ytterligare andra kan ha svårigheter med kontroll av muskelkraft, rörelseriktning, uthållighet eller balans.

Sjukgymnastinsatser

Kommunikationsutredningar

Baserat på frågeställningen analyserar sjukgymnasten barnets motoriska förutsättningar avseende kroppsstruktur, kroppsfunktion och aktivitet/delaktighet samt underlättande och hindrande faktorer i barnets omgivning.

Sjukgymnasten undersöker barnets motorik med adekvata test för att få en uppfattning om barnets möjligheter och svårigheter. Sjukgymnasten provar och utvärderar vilka kommunikativa tekniker som kan fungera i motorisk träning eller övning. Dessutom genomför sjukgymnasten motoriska aktiviteter med de kommunikationssätt som provas under vårdtiden. Sjukgymnasten provar och genomför också motoriska övningar som syftar att stärka eller underlätta för barnet att använda valt kommunikationssätt.

Neuromuskulär sjukdom

En gång per år träffar barn och ungdomar med neuromuskulär sjukdom flera olika yrkeskategorier från det neuromuskulära teamet på Akademiska barnsjukhuset. Sjukgymnasten på Folke Bernadotte regionhabilitering ingår i det neuromuskulära teamet.

Sjukgymnasten genomför motorisk bedömning enligt Skandinaviska riktlinjer för patientgrupperna. Bedömningen ligger till grund för att följa individens utveckling och sjukdomsförlopp samt utvärdera insatta åtgärder.

I den motoriska bedömningen ingår intervju om vardagssituationer utifrån ett strukturerat formulär. Muskelkraft och ledrörlighet undersöks. Barnet eller ungdomen får utföra specifika motoriska test utifrån funktion och riktlinjer. Resultaten sammanfattas och rekommendationer delges dels ansvarig barnneurolog på Akademiska barnsjukhuset dels ansvarig sjukgymnast på den lokala habiliteringen.

Rehabiliteringsutredningar

Baserat på frågeställningen analyserar sjukgymnasten barnets motoriska förutsättningar avseende kroppsstruktur, kroppsfunktion och aktivitet/delaktighet samt underlättande och hindrande faktorer i barnets omgivning.

Sjukgymnasten träffar både nyskadade barn och barn som kommer på uppföljning. Sjukgymnasten undersöker barnets motorik med adekvata test för att få en uppfattning om barnets aktuella möjligheter och svårigheter. Sjukgymnasten stimulerar till återinlärning av förlorade motoriska funktioner och till inlärning av nya funktioner. Parallellt med motorisk träning sker också övning av eventuella kompensatoriska strategier och hjälpmedel. Barnets tidigare intressen, vilja eller önskan att delta i aktiviteter genomsyrar alltid den motoriska träningen.

Ätutredningar

Baserat på frågeställningen analyserar sjukgymnasten barnets motoriska förutsättningar avseende kroppsstruktur, kroppsfunktion och aktivitet/delaktighet samt underlättande och hindrande faktorer i barnets omgivning.

Sjukgymnasten analyserar barnets motoriska funktion för att få en uppfattning om det finns någon grovmotorisk förklaring till barnets ätproblem. Sjukgymnasten undersöker också om det finns någon "gemensam nämnare" eller "mönster" i hur barnet agerar i grovmotoriska aktiviteter och i ätsituationen. Utifrån den motoriska analysen erbjuder sjukgymnasten kravlösa motoriska aktiviteter med fokus att öka barnets tilltro till sin förmåga. Förhoppningen är att den ökade tilltron i grovmotoriska aktiviteter ska "spilla över", det vill säga, ha en positiv effekt, på ätsituationen.

Spasticitetsrond

Till spasticitetsrond på Folke Bernadotte regionhabilitering kan barn och ungdomar med besvärande hög muskelspänning av spasticitets- eller dystonityp till följd av cerebral pares eller förvärvad hjärnskada remitteras. Barn med symtom från ryggmärgen kan också bedömas på ronden.

På spasticitetsronden träffar barnet en tvärprofessionell grupp bestående av barnneurolog, neurokirurg, barnortoped och sjukgymnaster. Vid behov kan ytterligare specialister delta i bedömningen.

Så går det till

För att få en heltäckande bild av barnets problematik samtalar först barnneurolog och sjukgymnast med föräldrarna. Därefter undersöks barnet noggrant utifrån aktuell frågeställning. Senare ansluter neurokirurg och barnortoped och gör sina bedömningar. Teamet enas därefter om förslag till åtgärd som diskuteras med föräldrarna. Berörd personal från barnets lokala habilitering är välkomna att medverka på spasticitetsronden.

Åtgärd

Åtgärdsförslag från den samlade bedömningen på spasticitetsronden kan vara medicinering, ortopedisk operation, behandling med botulinumtoxin, behandling med Baclofenpump, så kallad intratekal Baclofen, eller operation med selektiv dorsal rizotomi.