Inlärning och skolan

Om ditt barn har inlärningssvårigheter som visar sig i skolan och/eller i hemmet kan vi göra en neuropedagogisk utredning. Vi gör en bedömning av ditt barns starka och svaga sidor och ger förslag på vilken sorts hjälp och stöd ditt barn behöver i skolan och hemma.

Teamet vid neuropedagogisk utredning

Psykologen

Psykologen gör en bred neuropsykologisk kartläggning för att hitta en möjlig förklaring till barnets svårigheter. Ditt barn får till exempel testa minne och uthållighet. Barnets personlighet, känsloliv, sociala förmåga och självbild är också en viktig del i bedömningen och allt läggs samman till en förklaringsmodell som sedan ligger till grund för åtgärder. Under perioden provas kompensatoriska strategier och träningsmetoder. Därefter ges råd kring hur man kan bygga vidare på ditt barns starka sidor och man definierar de områden där ditt barn behöver extra träning och stöd.

Logopeden

Logopeden gör en djupare bedömning av ditt barns språk och hur ditt barn samspelar i olika situationer.
Om barnet har stora läs- och skrivsvårigheter kan logopeden tillsammans med övriga i teamet göra en dyslexiutredning.
Logopeden ger sedan råd och stöd för att hjälpa barnet att utveckla sin kommunikativa förmåga.

Pedagogen

Pedagogen gör en kartläggning av ditt barns läs- och skrivförmåga och gör stickprov i den matematiska förmågan. I kartläggningen ingår också en bedömning av hur ditt barn arbetar med skoluppgifter, vilka strategier ditt barn använder för att lösa uppgifterna och vilket stöd ditt barn behöver för att lära i skolan. Pedagogen tar del av vad de andra i teamet har kommit fram till och ger sedan förslag på pedagogiska åtgärder. Kontakt tas med ditt barns skola inför en utredning. Skolpersonalen bjuds alltid in till det utskrivningsmöte som avslutar utredningen.

Sjukgymnast

Baserat på frågeställningen analyserar sjukgymnasten ditt barns motoriska förutsättningar avseende kroppsstruktur, kroppsfunktion och aktivitet/delaktighet samt underlättande och hindrande faktorer i barnets omgivning.

Sjukgymnasten träffar barn med neuropedagogiska frågeställningar i olika åldrar och på olika utvecklingsnivå. Information om barnets aktivitetsnivå och delaktighet i idrott, fritidsaktiviteter och vardagssituationer inhämtas. Sjukgymnasten undersöker ditt barns motorik för att få en uppfattning om ditt barns möjligheter och svårigheter. Ansträngningsgrad och uthållighet både i specifika motoriska aktiviteter och effekten på skol- och vardagssituationer undersöks också. Behov av anpassningar eller riktade insatser kring motorisk funktion undersöks och lämpliga strategier kring reglering av aktivitetsnivå och motorisk inlärning provas.