Böcker till försäljning

Här kan du beställa böcker från oss eller ladda ner och läsa.
Alla priser är exklusive moms.

Läs mer om ätsvårigheter

"Varsågod" Handbok för föräldrar till barn med ätproblem, 78 sidor, 2015, 250 kr

Handboken är skriven av logopederna Ingalill Ek och Elisabeth Uhlén Nordin.

Boken vänder sig i första hand till föräldrar, som vill öka förståelsen för sitt barns ätproblem och få konkreta förslag till vad de själva kan göra. Många råd är också användbara för barn vars ätproblem troligen är övergående. Inom omvårdnadsutbildningar och för personalgrupper inom barnsjukvård och förskola kan handboken bidra med värdefull kunskap.

I den reviderade upplagan finns en utökad diskussion om "ätovilja" som blivit ett begrepp som används allt mer. Det finns även fler exempel från behandling och synpunkter från föräldrar till barn som varit på Folke Bernadotte regionhabilitering för en utredningsperiod kring ätsvårigheter.

Tre perspektiv på ätovilja

Författare: Ingalill Ek, logoped och Anna Ås, specialpedag
Omfattar tre böcker samlade i en mapp. 380 kr
De beskriver hur barnet kan tänkas uppfatta sina svårigheter, hur föräldrarna funderar och hanterar sitt barn som inte vill äta samt hur den vuxne i lustfylld, kravlös mat-lek med barnet kan locka det att upptäcka och utforska ätbart på ett allsidigt sätt.

"Jag och maten - Mia berättar"är tänkt att ge möjlighet för barn att tillsammans med vuxen prata om och känna igen sig i de funderingar, glädjeämnen och förhoppningar som ett barn med ätovilja kan ha kring sina svårigheter.

 "Mia och maten – föräldrarnas reflektioner" speglar vanliga föräldrareflektioner när de söker efter orsaker till sitt barns ätproblem, hur de letar smaker och konsistenser, försöker lära sitt barn äta, förhåller sig till omgivningens alla råd eller pendlar mellan hopp och misstro om att allt ska ordna sig.

"Mat och lek" är en idébok om hur ät- och drickbart blir ett naturligt inslag i barnets och den vuxnes lek, erfarenheter som i sin tur kan gynna barnet i den faktiska måltiden. I boken finns förslag bl.a. på hur den vuxne kan förbereda mat-lek, vara modell, tolka barnets reaktioner och utveckla leken.

 "Kan inte äta, vill inte äta?" 

Skriven av Ingalill Ek

Om en behandlingsmodell av matvägran

 

Ett barns väg till matlust

Läs mer i artiklar och på hemsidor

Läs mer om förvärvade hjärnskador

Att se sina framsteg - Efter förvärvad hjärnskada

Christina Eklund, specialpedagog, 85 kr+porto
Att se sina framsteg är ett skattningsmaterial som bygger på författarens erfarenheter som specialpedagog vid Folke Bernadotte regionhabilitering i Uppsala (FBH) där hon under många år träffat barn och ungdomar med  förvärvad hjärnskada. I detta arbete har hon sett att många barn och ungdomar haft svårt att se sina framsteg.Författaren har arbetat fram och använt ett skattningsmaterial för att utvärdera förmågor och funktioner som kan ha påverkats av skadan.Skattningsmaterialet har ambitionen att synliggöra de faktiska framsteg som personen med förvärvad hjärnskada gjort. Har inga framsteg skett inom aktuella områdena kan materialet istället öppna för diskussion kring tänkbara orsaker och behov.

Metodhandbok

Pedagogiskt stöd för elever med förvärvad hjärnskada

Att samtala- med klasskamrater och syskon till barn med förvärvad hjärnskada

 Christina Eklund, specialpedagog
Att samtala är ett informationsmaterial om de vanligaste kognitiva svårigheterna som kan drabba den som råkat ut för en förvärvad hjärnskada. Materialet består av en lärarhandledning med kort information, förslag på diskussionsfrågor och exempel på hur klasskamrater och syskon kan göra för att underlätta. På en CD-skiva finns bilder och rubriker som presenterar områdena att samtala kring.

Övningar för uppmärksamhet och minne.

Solveig Laurin, 23 sidor, 2004, 100 kr
Författaren har under sina många år som speciallärare för elever med funktionshinder samlat ett antal exempel på övningar som visat sig roliga och motiverande för alla barn. Aktiviteterna har till syfte att stimulera och utveckla  perception, motorik och
språk.Övningarna har grupperats efter svårighetsgrad för att underlätta att gå från det enkla till det svåra.

Inez slänger döden i Fyrisån

Hur är det för dig? 

Ett samtalsmaterial som ger en övergripande bild av olika svårigheter som elever med förvärvad hjärnskada kan uppleva i skolan.

Ska jag gasa eller bromsa - en viktig fråga i skolan efter hjärnskakning

Hjärnskakning är en av de vanligaste skador barn råkar ut för. De flesta barn som får hjärnskakning återgår till skolan och fritidsaktiviteter efter någon dags vila. Men för vissa barn kvartår dock symtom som till exempel trötthet och huvudvärk under lång tid. Detta leder ofta till svårigheter i skolan och på fritiden vilket kan få stora konsekvenser för inlärning och mående.

I texten beskrivs symtom och svårigheter samt konkreta förslag på åtgärder. Boken bygger på erfarenheter från psykolog, specialpedagog och fysioterapeut i mötet med barn som drabbats av hjärnskakning samt forskning.

Informationen riktar sig till skolan, föräldrar och idrottsklubbar. Den kan också vara av värde för vårdcentraler och andra avdelningar som möter barn med hjärnskakning.

Övriga böcker och publikationer

På lek och allvar

Av Åsa Gräll, förskollärare och Eva Stagling, barnsjuksköterska. 22 sidor, 2011
Författarna beskriver utifrån egna erfarenheter hur bildstöd och bra bemötande kan underlätta vid olika medicinska procedurer. Bilder gör händelsen tydligare, mer överskådlig och mindre skrämmande. Barnet får information om det som ska hända utan att behöva uppfatta och komma ihåg allt som sägs. Kontrollen och delaktigheten ökar. Självkänslan stärks när proceduren kan genomföras som planerat. Bildstöd används också för lek och träning vid injektionsrädsla. Häftet innehåller beskrivning av metod, exempel och fallbeskrivningar.

Att leva med funktionshinder eller leva livet med funktionshinder

Författare Carin Malmstedt Westerlund, Pris 50 SEK
Min ambition med denna lilla bok har varit att spegla mitt liv som funktionshindrad men ändå helt vanlig kvinna i 50-årsåldern. Livet ger oss alla möjligheter – svårigheter som vi väljer att hantera på olika sätt.

 

Elever med ryggmärgsbråck

Neuropsykologiska och pedagogiska aspekter, 200 kr

Pupils with Spina Bifida

Neuropsychological an Pedagogic Considerations, 200 kr
At the Folke Bernadotte Regional Habilitation Center we have years of experience of working with children and young people with Spina Bifida.
This is a written material dealing with common learning difficulties in pupils with Spina Bifida. It also deals with the pedagogic consequences of these difficulties.
The first version of this book was published in 2003. The present book is a revised edition in which we have added out experiences of working with older children. The new version also consists research on issues such as executive functions.

Ska vi leka? 

Att underlätta samspel mellanbarn med rörelsehinder och deras jämnåriga i förskola och skola. 200 kr.