Information till remitterande läkare

Endometrioscentrum är en integrerad del av verksamhetsområde kvinnosjukvård vid Akademiska sjukhuset och har tre huvuduppgifter:

  • utgöra en av de f.n. fyra enheter som fått Socialstyrelsens uppdrag att bedriva viss vård inom området nationell högspecialiserad vård (NHV) endometrios, i praktiken avancerad endometrioskirurgi. Övriga enheter är Södersjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus.
  • ansvara för och ge stöd åt vårdgivare i vården av kvinnor med svårbehandlad endometrios bosatta i Uppsala län
  • bedöma och ge råd om behandling av kvinnor med svårbehandlad endometrios som remitterats av vårdgivare i Sjukvårdsregion Mellansverige inom ramen för regionavtalet

 

Endometrioscentrum är öppenvårdsbaserat och har inga egna slutenvårdsplatser. Den postoperativa vården ges på klinikens allmänna gynekologiska vårdavdelning.

Tanken är att vi på endometrioscentrum ska fungera som ett stöd vid medicinsk behandling av patienter med mer komplicerad endometrios och vid mer komplicerad kirurgi. En förutsättning för ett fungerande samarbete kring dessa patienter är att inremitterande läkare – som bör ha gynekologisk specialistkompetens - har huvudansvaret för patientens vård och i möjligaste mån inleder och följer upp den behandling som föreslagits i remissvaret från endometrioscentrum. Vi tar generellt inte över vårdansvaret för endometriospatienter bosatta i andra regioner och inte heller för patienter i Uppsala län om det redan finns en etablerad kontakt med en gynekologmottagning.

Primärutredning av eventuell endometriossjukdom sker i hemregionen. När patienten remitteras till endometrioscentrum ska diagnosen vara verifierad och patienten ska ha provat åtminstone några av de vanligaste hormonella behandlingarna. En remiss till oss ska innehålla en sammanfattning av patientens sjukhistoria på högst två A4-sidor och kopior av relevanta operationsberättelser och röntgenutlåtanden. Ange gärna om patienten har gjort en MR-undersökning eller om en sådan undersökning med endometriosprotokoll efterfrågas vid besöket här på Akademiska sjukhuset. Vi kan då antingen rekvirera MR-bilder för second opinion eller försöka samordna besöksdatumet med sjukhusets radiologiska avdelning.

För patienter som remitteras enligt NHV endometrioskirurgi används den särskilda remissen som är gemensam för alla NHV-enheter i Sverige. Observera att NHV-uppdraget är avsett att utjämna geografiska och kompetensmässiga skillnader i endometriosvården och att patienter därmed kan komma att vidareremitteras inom Sverige mellan NHV-enheterna.