Utredningar

Vi har en lång tradition av att utföra neuropsykiatriska utredningar. En utredning av komplex neuropsykiatrisk problematik innefattar olika delar. Dessa utförs tillsammans med olika personalkategorier och vilka delar som blir aktuella i en utredning beror på frågeställning och svårighetens art.
Vi utför även second opinion.

Utredningens olika delar

Vilka delar som blir aktuella i en utredning beror på frågeställning och svårighetens art.

  • Omfattande genomgång av bakgrund, speciellt avseende barnets psykiska och fysiska hälsa.
  • Noggrann kartläggning av tidigare utredningar och resultat.
  • Läkarundersökning.
  • Psykologutredning.
  • Kontakt med arbetsterapeut.
  • Kartläggning görs av förskola/skola i samband med att remissen skrivs men ytterligare observationer av barnets beteende i förskola/skola kan förekomma.
  • Specialundersökningar som kromosomundersökningar och andra blodanalyser, CT/MRT, EEG kan förekomma.
  • Vid behov samverkan med olika specialiteter inom Akademiska sjukhuset, t ex barnneurologi, neurofysiologi, neuroradiologi, PET-centrum, klinisk genetik, foniatri, audiologi och oftalmiatrik.

Hur går en utredning till?

Utredningsarbetet sker i teamsamverkan och utförs av personal med specialistkompetens. I teamet ingår läkare, psykolog, arbetsterapeut, sjuksköterska och skötare.

Barnet/ungdomen bjuds tillsammans med föräldrar och/eller personal, till ett första besök. Vidare utredning planeras utifrån detta.

Besöken är kostnadsfria.

Förslag till åtgärd

Med utredningen som grund formuleras ett förslag till åtgärdsprogram. Föräldrar, skola och den mottagning som skickat remissen samt andra berörda, får information om utredningen och förslag på åtgärder. Den fortsatta planeringen görs sedan tillsammans med familjen och ordinarie mottagning/skola samt andra berörda parter.

Vid second opinion meddelas förslag på åtgärder till remittenten vilken i sin tur beslutar om vilka insatser som ska erbjudas.

Vem kan söka utredning?

För att komma till utredning krävs en remiss med neuropsykiatrisk frågeställning – till exempel ADHD/ADD, autismspektrum eller annan neuropsykiatrisk problematik.

Remiss kan skrivas av personal inom hälso- och sjukvård, elevhälsa, barnhälsovård och socialtjänst. Kartläggning bifogas remissen.