Läs- och skrivsvårigheter

Läs- och skrivsvårigheter

Vad är dyslexi?

Att ha läs- och skrivsvårigheter betyder att man kan läsa och skriva, men att det tar längre tid än för andra och att det inte alltid blir rätt. Man kan ha svårt både för att läsa och skriva eller enbart med det ena. Detta kallades förr att vara ordblind. Det finns idag inte någon entydig definition av dyslexi och dess symptom, men gemensamt för alla personer med detta funktionshinder är att de har svårigheter med läsning och/eller rättstavning. Mellan 4 och 8 procent av Sveriges befolkning, dvs. 330 000–660 000 personer, antas ha grava svårigheter och betydligt fler har problem av lindrigare art.

Många skäms för att de har svårt att läsa och skriva och är rädda för att bli "avslöjade". Många avstår från att göra saker som de gärna skulle vilja göra, men som innebär att de måste läsa och/eller skriva. Dåligt självförtroende är tyvärr vanligt hos många som har läs- och skrivsvårigheter och betygen påverkas i alla ämnen - inte bara i svenska.

Vad gör logopeden?

En logopedutredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi inriktas på:

  • Språklig analys av läsning och skrivning.
  • Klarläggande av tal och språk (ordförråd, meningsbyggnad, spontantal, språkförståelse)
  • Relaterade faktorer till läsning och skrivning: t.ex. förmågan att lyssna och att se, finmotorik och munmotorik.

En dyslexiutredning hos oss omfattar oftast två besök om vardera ca 2 timmar. Vid ett efterföljande samtal med familjen och skolan går vi tillsammans igenom hela utredningen och diskuterar lämpliga åtgärder.

Hur kommer man i kontakt med logoped?

Kontakta i första hand en skolsköterska, skolpsykolog eller skolläkare för att få en remiss till oss.