Lutetiumterapi

Lutetiumterapi (177Lutetium-DOTA-octreotate) är en typ av terapi som kallas en målinriktad radionuklidterapi eller peptid receptor radionuklidterapi (PRRT). Octreotate är en syntetisk form av somatostatinhormon och 177Lutetium är ett radioaktivt ämne som ger strålning.

Syfte med behandlingen

Behandlingen används för patienter med neuroendokrina tumörer. Neuroendokrina tumörer är sällsynta cancerformer som utvecklas i det neuroendokrina systemet (ett system som består av nerv och körtelceller som producerar hormoner).
Lutetiumterapi syftar till att hämma tumörtillväxten och minska tumörrelaterade symptom. Det ges vanligtvis i cykler, var 8:e-12:e vecka.

Hur fungerar Lutetiumterapi?

Läkemedlet ges som en infusion i en ven. Det fäster sig sedan till receptorerna på ytan av många neuroendokrina tumörer och ger strålning till tumören. (En receptor är en struktur på ytan av en cell, som gör den mottaglig för vissa ämnen). Strålningen börjar sedan döda tumörcellerna.

Varför behöver jag denna behandling?

Din läkare kan rekommendera denna behandling om du har en neuroendokrin tumör som inte svarar på standardbehandling eller är olämplig för andra terapier. För att se om du är lämplig för lutetiumterapi, måste du genomgå en diagnostisk nuklearmedicinsk undersökning för att kontrollera att den syntetiska somatostatinanalogen kommer att fästa bra på tumörcellerna i din kropp (dvs att tumörcellerna har tillräckligt uttryck av somatostatinreceptorer).

Vilka biverkningar kan jag få?

Många känner sig som vanligt men en del kan drabbas av följande biverkningar:

Biverkningar relaterade till terapin

  • Illamående och kräkningar – normalt drabbas man av dessa biverkningar endast terapidagen och du kommer att ordineras mediciner för att förhindra detta.
  • Ökad smärta på grund av inflammation av tumören, speciellt om den finns i skelettet, i levern eller i bukspottkörteln. Denna smärta uppstår vanligtvis inom 72 timmar efter behandling. Du kan behöva ta dina vanliga smärtstillande mediciner mer regelbundet.
  • En tillfällig ökad intensitet av dina symtom såsom rodnad, svettning, hjärtklappning eller pip i andningen och ökad frekvens av diarré. Detta uppstår vanligtvis inom 24 timmar efter terapin. Du kan behöva öka mängden av din diarrémedicin.
  • Du kan känna dig tröttare ett par veckor efter terapin.

Biverkningar relaterade till stråldosen

Lutetiumterapi ger ut strålning som kan påverka delar av kroppen förutom tumören. I synnerhet påverkar det din benmärg och njurar. Benmärgen producerar blodkroppar och därför kan blodvärdet sjunka. Din njurfunktion kan bli sämre. Detta kan innebära att du kanske känner dig mer trött än vanligt eller vara mer benägen att drabbas av virusinfektioner, fyra till sex veckor efter din behandling. Du kommer att lämna blodprover för att övervaka dessa potentiella biverkningar. Resultaten av dessa prover kan påverka när din nästa terapi kan ges.

Biverkningar från strålning kan även ge skador på friska celler. Om du upplever ökad smärta eller ny smärta som varar mer än 72 timmar efter din behandling och som inte är hjälpt av din smärtmedicin, vänligen kontakta din läkare.

Lutetium terapi och graviditet

Eftersom lutetiumterapi ger strålning ska denna terapi inte ges under graviditeten eftersom det kan skada fostret. Om du är kvinna i fertil ålder bör du lämna ett prov för att utesluta graviditet, innan du börjar varje Lutetiumterapi. Både män och kvinnor rekommenderas att inte försöka skaffa barn under behandlingen och under minst sex månader efteråt. Tillförlitligt preventivmedel bör användas under hela denna period.

Hur förbereder jag mig för behandlingen?

Före varje cykel av behandling uppmanas du att lämna blodprov och genomgå en läkarundersökning. Dessa kommer att hjälpa oss att bedöma din lämplighet för behandling. Fyra cykler tar åtta till 10 månader totalt.
Vi behöver veta vilka mediciner du äter. Om du behandlas med octreotide (Sandostatin LAR ®) eller lanreotide injektioner, måste vi veta datum för sista injektionen. Detta beror på att vi vill planera varje cykel av lutetiumterapi i dagarna precis innan injektionen ges. Om du tar octreotide injektioner två gånger om dagen kan du bli ombedd att utelämna doserna 12 timmar före och 12 timmar efter terapin. Du kommer att kunna äta och dricka och ta alla andra mediciner som vanligt på dagen för din behandling.

Hur går behandling och bildtagning till?

Du kommer att vara inneliggande på avdelning de första dagarna men vid de behandlingstillfällen med utökad bildtagning kommer resten av veckan att tillbringas på hotell.
På onkologisk endokrinologi avdelningen får du två kanyler som blir placerade i en ven i vardera armen. Därefter får du medicinering genom kanylen för att förhindra illamående eller kräkningar. Sedan kopplas en infusion av aminosyror till kanylen. Detta hjälper dig för att skydda dina njurar från radioaktivitet. Den infusionen pågar i ca 8 timmar.
Din behandling kommer att ges på Nuklearmedicin. 177Lutetium-DOTA-octreotate ges som en infusion i den andra kanylen och behandlingen tar ca 40 minuter. Därefter görs en helkroppsbildtagning. I samband med behandlingen kommer en sjukhusfysiker att ge dig strålskyddsinformation angående försiktighetsåtgärder du behöver följa när du lämnar sjukhuset. Dessa försiktighetsåtgärder är nödvändiga för att minska stråldosen till andra personer, speciellt barn under 16 år och gravida kvinnor som du kan komma i kontakt med.Bildtagning sker sedan vid flera tillfällen följande dagar, ibland upp till en vecka efter behandlingen.

Vad händer efter behandlingen?

Efter din behandling, kommer du att vårdas på onkologisk endokrinologi avdelningen där du kommer att stanna över natten. Följande morgon kommer en sjukhusfysiker från nuklearmedicin för att mäta nivån på strålningen från din kropp. Ligger den under en viss nivå kommer du att skrivas ut från sjukhuset.

Efter att ha lämnat sjukhuset

Du bör följa de strålningsförsiktighetsåtgärder du fått. Du kommer att behöva lämna ett blodprov regelbundet för att kontrollera vilken effekt behandlingen har haft på dina blodkroppar, njurar och lever. En ansvarige läkare på onkologisk endokrinologi mottagningen kontaktar dig om dina provsvar visar något avvikande, svarar på dina frågor och ger dig hjälp och stöd.

Återgår i arbete

I allmänhet, patienter som inte har några symtom före terapin återhämtar sig snabbare. Vilken typ av arbete du har bör beaktas när du väljer när du vill gå tillbaka till arbetet.

Med tanke på sena biverkningar såsom påverkan på din benmärg och njurar bör du berätta för vårdgivare i minst sex veckor efter behandling, att du har behandlats med 177Lutetium-DOTA-octreotate terapi, speciellt om du läggs in på sjukhuset.