Efter utskrivning

Förhållningsregler efter operation

Efter en lungoperation finns inte många förhållningsregler och det är bra att försöka komma tillbaka till sitt vardagligaliv. Men det är viktigt att du lyssnar på kroppen och bara gör det du orkar med. Det kan vara bra att undvika tyngre kroppsarbete första månaden och att stegvis börja med olika sysslor i hemmet, men det beror på hur stor operation du genomgått. Kan man utför en syssla utan smärta och obehag går detta bra att göra, kroppen är bra på att säga till med smärta när det blir en för stor ansträngning. Smärtlindring ska du fortsätta med så länge du har ont men ska trappas ut succesivt när smärtan minskar. Detta får du hjälp av din läkare med vid utskrivning och uppföljning.

Ifall du har stygn kvar efter dränaget behöver dessa tas bort 7 – 10 dagar efter dränagedragning. Detta kan du enkelt få hjälp med på din vårdcentral. Operationssåret är sytt med stygn som är resorberbara, som alltså tas upp av kroppen själv.

Det är viktigt att hålla koll på sitt operationssår och vara observant på tecken till infektion, som till exempel feber utan annan sjukdomskänsla, rodnad, värmeökning och varbildning. Det är väldigt ovanligt, men upptäcks dessa symtom så ska kontakt tas med vårdcentralen på en gång.

Återbesök med PAD-svar

Efter operationen och utskrivningen följer en period på ca 2 veckor under vilken vi väntar på svaret på de analyser och mikroskopiska undersökningar (PAD-svar) som patologiska kliniken gjort på din tumör och de lymfkörtlar vi tog bort.

Regelmässigt gäller att vi så fort vi har svaret går igenom det och diskuterar det på en så kallad multidisciplinär rond här i Uppsala. Ronden enas om en tolkning av resultatet och denna tolkning skickas tillsammans med det faktiska analyssvaret till inremitterande läkare som ansvarar för informationen till dig och för fortsatt uppföljning och eventuell ytterligare behandling.

Informationen om PAD-svaret ska du alltså få av den läkare som remitterade dig till oss. Vanligtvis sker detta i samband med ett återbesök där man även har möjligheten att kontrollera hur det har gått hemma efter operationen och om det är några problem. För Uppsala-patienter sker detta återbesök ca 2-3 veckor efter utskrivning. För övriga patienter kan det variera lite mer.

Viktigt - hör av dig till den läkare som remitterade dig till oss om du inte fått reda
på vad PAD-svaret visade.


Behövs ytterligare behandling?

Det är PAD-svaret som avgör om extra kompletterande behandling efter operationen kan bli aktuellt. PAD står för Patologisk-Anatomisk Diagnos och beskriver lite mer ingående bland annat vilken typ av tumör det rör sig om, hur stor den är, hur den växte, vilka egenskaper den har, om den visat tecken på spridning till lymfkörtlar och om den fåtts bort i sin helhet. Detta avgör om och i så fall vilken typ av efterbehandling som kan bli aktuell.

Grovt sett, vid lungcancer brukar vi ge en lite enklare kompletterande cellgiftsbehandling efter operationen om:

1. tumören är större än 4 cm
2. tumören har spritt sig till en lymfkörtel

Vad gäller metastaser varierar praxis, mycket beroende på vilken modertumör du opererats för.

Strålning ges ofta efteråt om vi har misstanke om att vi kanske inte fått bort allt av tumören.

Det är dock inte helt ovanligt med avsteg från ovanstående principer och varje råd och beslut om kompletterande behandling efteråt är individuellt och i samråd med den behandlande läkare som skickade dig hit.

Oavsett eventuell kompletterande behandling efter operationen är det allra viktigaste att du i första hand återhämtar dig från själva operationen. Det är ingen brådska. Efterbehandligen brukar tidigast starta dryga 6 veckor efter operationen och ibland vill man vänta ännu längre.