Alzheimers sjukdom

Hur går behandlingen till?

Alzheimers sjukdom har ett mångårigt förlopp. Det finns olika läkemedel som kan förbättra livskvaliteten för patienten och anhöriga. Vid mild till måttligt svår demens ger den kognitiva störningen problem att klara komplex och personlig ADL. Här är behandling med acetylkolinesterashämmare indicerat. Utvärdering av effekt på globala och kognitiva funktioner görs efter ett halvår, och vid behandlingssvar (=oförändrade eller bättre funktioner) fortsätter behandlingen tills vidare. Vid måttlig till svår demens, eller vid terapisvikt, kan behandling med memantine (Ebixa) prövas. Depression, emotionell labilitet och aggressivitet behandlas i första hand med SSRI-preparat. Läkemedelsbehandling av andra demenssjukdomar, som vaskulär demens, frontotemporal demens och Parkinsons sjukdom med demens, är under utveckling.

Information och uppföljning

För att kunna leva ett så gott liv som möjligt med Alzheimers sjukdom krävs både medicinska och psykosociala insatser, för såväl patienten som hans/hennes anhöriga. Här är information om sjukdomens yttringar och kontakter med vårdgrannar av stor betydelse. Minnes- och geriatrikmottagningen har upparbetade kanaler för ömsesidig informationsöverföring med bl.a kommunens demensteam, distriktssköterskor och biståndshandläggare.