Vänta barn

Gravid kvinna

Här hittar du information om hur det är att vänta barn, om hur besök hos barnmorskan går till, om föräldrautbildning, rutinultraljud och stöd under graviditeten.

Positivt graviditetstest

Vad händer nu? Vad ska göras? På 1177 hittar du information om vad ditt nästa steg är.

Första besöket hos barnmorskan

Nu är det dags för det första besöket hos din barnmorska. Det är ett hälsosamtal som de blivande föräldrarna har med sin barnmorska i början av graviditeten.

Vid detta besök går barnmorskan igenom hur du, den blivande föräldern, och fostret mår under graviditeten. Vi går igenom din hälsa, alkohol, tobak, droger, kost och motion och om det finns några ärftliga sjukdomar i släkten. Här finns också möjlighet för de blivande föräldrarna att ställa frågor ni undrar över, och ingen fråga är fel eller konstig. Tar du några läkemedel under din graviditet tas det upp med en läkare där en anpassning av medicineringen kan ske.

Du väljer om du vill komma på mötet själv, men din partner, förälder eller närstående är också välkommen att vara med på besöket tillsammans med dig.

Det är viktigt att ni, de blivande föräldrarna får den informationen ni behöver så tidigt som möjligt under graviditeten så att ni kan anpassa era levnadsvanor därefter.

Här i Uppsala län finns ett basprogram för kontroller under graviditeten som du kan läsa här på 1177.

Du väljer själv vilken barnmorskemottagning du vill kontakta. Här hittar du mer information om barnmorskemottagningar.

Fosterdiagnostik

Fosterdiagnostik är medicinska undersökningar av fostret. Alla gravida har rätt till allmän information och alla undersökningar är frivilliga. De allra flesta barn föds friska. Hos cirka två procent av alla nyfödda barn finns någon form av allvarlig medfödd avvikelse. Fosterdiagnostik innebär att man genom olika undersökningar, bland annat ultraljud, kan se hur fostret utvecklas och om de har vissa sjukdomar eller missbildningar. Om det behövs kan ytterligare utredning göras.

För att kunna göra ett aktivt, informerat val och välja det som känns rätt för dig och din partner behövs god information.

Inom Region Uppsala erbjuder vi information om fosterdiagnostik hos läkare eller specialutbildad barnmorska. Den skriftliga informationen som finns på denna webbsida och i broschyrer ersätter inte samtalet om fosterdiagnostik. Här hittar du mer information om fosterdiagnostik.

Rutinultraljud vecka 18

Alla blivande föräldrar erbjuds en ultraljudsundersökning under graviditeten. Denna undersökning är frivillig och utförs runt den 18 graviditetsveckan.

Tidigare i graviditeten kan det vara svårt att bedöma alla organ vi vill undersöka och efter 22 graviditetsveckor kan inte graviditetens längd avgöras på ett bra sätt med ultraljud.

Syftet med rutinultraljudet är att fastställa graviditetens längd, se antal foster, upptäcka fostermissbildningar och undersöka moderkakans läge. Läs mer här.

Föräldrautbildning och partnerstöd

Under slutet av graviditeten kan frågor och funderingar bli många för den födande men även för partner och stödperson. Vi rekommenderar varmt de föräldrautbildningar som BMM erbjuder för förstföderskor. Kunskap och information ger trygghet att ta med sig till förlossningen.

Stöd och vård på sjukhus under graviditeten

Auroramottagningen
Auroramottagningen är en mottagning för dig och din partner som känner stor oro/rädsla inför förlossningen.

Obstetriska bedömningsmottagningen
Kallas även akut obstetrikmottagning och tar emot dig som kommit 22 veckor eller längre i din graviditet och behöver träffa barnmorska eller läkare på sjukhuset.

Fostermedicinska mottagningen/ultraljud för gravida
Hit kommer du för att göra ditt ultraljud runt graviditets vecka 18, förutom rutinultraljud gör vi också andra ultraljudsundersökningar och provtagningar.

Specialistmödravården
En mottagning för kvinnor med komplicerade graviditeter.

BB-avdelningen
På BB vårdar vi dig som på grund av komplikationer under graviditet eller efter förlossning behöver extra övervakning på sjukhus.

Fastställande av föräldraskap

Fastställandet görs hos familjerättsenheten i din kommun.
Läs mer om fastställande av föräldraskap här.


Din kropp under graviditeten

Under graviditeten sker en stor omställning både fysiskt som psykiskt. Vi hoppas kunna ge svaret på en del av de funderingar du kan ha gällande din kropp under graviditeten.

I en blivande mammas kropp sker en rad förändringar:

 • Behovet av syre ökar, vilket gör att man andas oftare och djupare.
 • Blodvolymen ökar med upp till 2 liter och hjärtat pumpar ut mer blod vid varje hjärtslag,
 • Vilopulsen, ämnesomsättningen och kroppstemperaturen blir högre.
 • Skelett, muskler, leder och ligament belastas hårdare när kroppsvikten ökar.
 • Hormonella förändringar ger ökad rörlighet i lederna.

Träning

I de flesta fall är fysisk aktivitet under graviditet inte skadligt för kvinnan eller fostret. Alla gravida rekommenderas att delta i konditionsstärkande träning. Regelbunden träning på måttlig ansträngningsnivå, 30 minuter per dag, förbättrar och vidmakthåller en god kondition under graviditeten och kan vara ett sätt att förbereda kroppen inför själva förlossningen. Du som är van vid att träna kan fortsätta. Är du lite mer ovan kan kan du till exempel börja med att:

 • promenera (stavgång)
 • simma
 • cykla
 • vattengymnastik
 • dans
 • yoga

Dans och yoga är speciellt bra mot slutet av graviditeten, då du är stor och tung. Utöver fysiskt välbefinnande ger fysisk aktivitet även andra fördelar. Mindre trötthet, mindre risk för åderbråck, graviditetsdiabetes, stressproblematik, ångest, depression och sömnstörningar. Naturligtvis påverkar mängden fysisk aktivitet även hur stor viktuppgången under graviditeten blir.

Tänk på att dricka mycket efter träningen. En bra sammansatt kost är viktigt då du tränar.

Om du har någon sjukdom som du tror kan påverkas av fysisk aktivitet under graviditeten rekommenderar vi att du kontaktar din sjukgymnast, barnmorska eller läkare för rådgivning.

Oro under graviditeten

Det är vanligt att vara extra känslig under en graviditet. Du kanske funderar mycket och känner oro. Det kan finnas olika orsaker till oron. Det finns saker som du kan göra för att må bättre. Du kan också behöva prata med någon om oron, till exempel en barnmorska.

Psykologer i mödra-/barnhälsovården

Om du upplever att du behöver mer stöd och råd i ditt föräldraskap både under och/eller efter din graviditet utöver den hjälp du får på barnmorskemottagningen kan du kontakta oss.

Meningen med psykologerna i mödra-/barnhälsovården är att tidigt kunna främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos de blivande föräldrarna och barn. Det kan gälla hur det är att vänta eller föda barn, föräldrarådgivning, psykologbedömning av barn eller mående under nyföddhetsperioden.

Psykologerna i mödra-/barnhälsovården samverkar med samtliga kommunala, privata och landstingsdrivna instanser som arbetar med blivande föräldrar och förskolebarn.

Du som söker stöd kan kontakta oss antingen via BVC, MVC och/eller barnläkare eller ringa själv. Alla besök är kostnadsfria.

Här hittar du mödra-/barnhälsovårdsmottagningar i länet.

Alkohol och graviditet

När man är gravid är det viktigt att fostret mår så bra som möjligt. Många är vana att dricka alkohol, men när du väntar barn bör du avstå från det. Här kan du läsa mer om graviditet och alkohol.

Igångsättning av förlossning

Skälen till att sätta igång en förlossning kan vara olika. Oftast handlar det om situationer då mammans eller barnets hälsa påverkas negativt av att graviditeten fortgår och därför behöver graviditeten avslutas. Överburenhet, högt blodtryck, havandeskapsförgiftning (preeklampsi), svårinställd diabetes, nedsatt funktion i moderkakan och tillväxthämning hos det väntade barnet är exempel på detta. Andra anledningar till igångsättning kan vara psykisk ohälsa, vattenavgång utan värkar eller att mamman har svåra smärtor i bäckenet.

Igångsättning i vecka 41

Har din graviditet passerat vecka 40 kommer din mödravårdsbarnmorska att boka in dig för en kontroll som sker på sjukhuset. Alla kvinnor erbjuds och kallas för att göra en kontroll i graviditetsvecka 41+0 (41+1). Är du förstföderska kommer din igångsättning att erbjudas i början av vecka 41. Är du omföderska kommer du erbjudas igångsättning senare i vecka 41, 41+5. Anledningen är att ny forskning visar att det finns fördelar  med igångsättning för förstföderskor, men inte för omföderskor. Din barnmorska kan ge dig en mer detaljerad information. I Uppsala har vi möjlighet att erbjuda att start av igångsättningen även sker i hemmet.