Barn- och ungdomspsykiatriska enheten för intensiv familjebehandling

1177 Vårdguiden

På 1177.se kan du hitta information om sjukdomar och behandlingar.
Du kan också ringa 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning.

 1177.se

Telefon

018-611 10 67

Besöksadress

Daghammarskjölds väg 13, Uppsala

Vår verksamhet är ett projekt som sträcker sig mellan år 2016-2019 och är en länsövergripande samverkan mellan kommuner och Landstinget i Uppsala län i form av Barn- och ungdomspsykiatrin och Habiliteringen för barn och vuxna.

Vår verksamhet

Barn- och ungdompsykiatriska enheten för intensiv familjebehandlning är ett samverkansprojekt mellan Region Uppsala och samtliga av länets kommuner. Projektet sträcker sig mellan år 2016 och 2019. Teamet finansieras av regionen och hör till barn- och ungdomspsykiatrin. Kommunernas åtagande utifrån projektbeslutet är att samverka med behandlingsteamet genom att bistå med insatser under och efter behandlingen.

IFB riktar sig till familjer med barn eller ungdomar mellan 12–18 år som har en diagnosticerad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och social beteendeproblematik som påverkar såväl individen som dennes omgivning.

Syftet med IFB är

 • att höja ungdomens funktionsnivå genom intensivt och riktat stöd till både individ och familj.
 • att skapa förutsättningar för en fungerande familjestruktur genom kognitivt stöd och strategier.
 • att förstärka familjens kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och ge stöd i att leva med dem.
 • att skapa förutsättningar för ökad skolnärvaro utifrån ungdomens specifika förutsättningar och behov.
 • att skapa förutsättningar för familjen att ta emot fortsatta insatser i öppenvårdsformat.

Teamet

Teamet består av fyra behandlartjänster och en avdelningschef. I dagsläget utgörs teamet av en arbetsterapeut, en socionom med grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) och en psykolog.

Arbetssätt

 • Den intensiva familjebehandlingen utgår från kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
 • Arbetssätt och metod är under utveckling och baseras på principer från positivt beteendestöd (PBS), lågaffektivt bemötande och kognitivt stöd.
 • Insatsens längd är mellan tre och sex månader. Uppföljning och eftermätning sker vid SIP-möten tre respektive sex månader efter insatsens avslut.
 • I varje ärende arbetar två behandlare med gemensamma behandlingsmål och med huvudsakliga fokus på ungdom respektive familj.
 • Teamet är mobilt och har möjlighet att möta familjen i hemmiljö.
 • Insatsen inkluderar samarbete med skola, socialtjänst och övriga vårdgrannar.
 • Samarbetet med kommunen är centralt för en långsiktig och hållbar planering. De kommunala stödinsatserna finns med från ärendets start, fortsätter parallellt med IFB-insatsen samt kvarstår efter avslutad insats.

Remiss

Remiss skickas av socialtjänsten, habiliteringen för barn och vuxna, eller barn- och ungdomspsykiatrin. Detta sker i samråd med familjen. Ärendet ska vara aktuellt inom socialtjänsten samt barn- och ungdomspsykiatrin och/eller habiliteringen för barn och vuxna.

En första bedömning görs av remissgrupp och ligger till grund för eventuellt vidare arbete. Om ärendet motsvarar IFBs inklusionskriterier fattas beslut om fördjupad remissbedömning, vilket innebär förmöten med vårdnadshavare respektive remittent och socialtjänst. Teamet gör en noggrann bedömning av varje ärende utifrån förutsättningar och motivation hos familj och samverkansparter. Beslut om att erbjuda en intensiv behandlingsinsats fattas i samråd med avdelningschef. Varje IFB-insats inleds med ett SIP-möte.

Till dig som remittent

Vänligen klicka på länken IFB inklusions- och exklusionsskriterier nedan för att säkerställa att IFB är rätt remissinstans för det aktuella ärendet. En korrekt remisshantering förutsätter en komplett ifylld remiss utifrån den information som efterfrågas. Ett ärende som remitteras till IFB måste vara aktuellt hos både regionen och socialtjänst. Det är därför viktigt att information från samtliga instanser framgår av remissen, oavsett remittent.

Remiss får utfärdas av handläggare på socialtjänsten samt av behandlare och annan vårdpersonal från habiliteringen eller barn- och ungdomspsykiatrin i Uppsala län. Remissmallen hittar du här:

Remissen skickas i pappersformat till:

Akademiska sjukhuset barn- och ungdomspsykiatriska Teamet för intensiv familjebehandling, Dag Hammarskjölds väg 13E, 751 85 Uppsala.