Lena utbildningsledare.

Inom anestesi och operation satsas det på utbildning. I höstas startades en helt ny organisation upp som har i uppgift att förse de cirka 480 medarbetarna inom verksamheten med utbildning. "Vi vill sätta utbildning på kartan", säger Lena Stevens, som är utbildningsledare.

Mycket av arbetet med fortbildning och introduktion har tidigare legat på de redan hårt belastade avdelningscheferna. Men sedan hösten 2019 ansvarar AnOp Utbildning, den nya organisationen, för alla utbildningsfrågor.

- Jag har tillsammans med en sjuksköterska inom anestesi och en sjuksköterska inom operation ansvar för den övergripande utbildningen inom verksamhetsområdet. Vi vill lyfta det här med utbildning då det alltid är något som efterfrågas av våra medarbetare.

- Det är ofta väldigt målmedvetna och engagerade personer som söker sig till anestesi- och operationsverksamheten. De behöver få utvecklas och ställas inför nya utmaningar. Att kunna erbjuda dem det är ett sätt att få dem att trivas och utvecklas hos oss, säger Lena.

AnOp arbetar mycket med interna utbildningar och har bland annat återkommande seminarier där patientfall presenteras, lokala utbildningsdagar på varje avdelninge en till två gånger varje år och ett utbildningsprogram i två steg för undersköterskor. ”In situ-simuleringar”, där olika scenarios övas på operationssal, är en annan populär undervisningsform.

- Vi erbjuder även en högskoleutbildning som vi själva tagit fram tillsammans med Uppsala universitet: Omvårdnad inom postoperativ och kirurgisk intermediärvård på 7,5 hp. Kursen är den enda i sitt slag i Sverige och riktar sig till grundutbildade sjuksköterskor som vill ha ökad kompetens just inom postoperativ vård och intermediärvård. Kursen syftar till att höja kompetensen för att på ett patientsäkert sätta kunna vårda våra patienter, säger Lena.