Här hittar du de senaste nyheterna om den kirurgiska utvecklingsavdelningen.

Senior sjuksköterska framgångsrikt koncept

Sjuksköterska vid dator.

Kan stöd och rådgivning från en mer erfaren sjuksköterska skapa trygghet och lugn hos övriga anställda på en vårdavdelning? Ja, det kan det, enligt utvecklingsavdelningen, som testat.

Lisa Mård har jobbat som sjuksköterska i snart tio år. För en och en halv månad sen tog hon på sig rollen som senior sjuksköterska på den nyöppnade utvecklingsavdelningen. Rollen är ett av de projekt som testas på utvecklingsavdelningen, en avdelning som utöver sitt medicinska uppdrag även har i uppgift att testa nya idéer och arbetssätt.

Lisa, vad är en senior sjuksköterska?

- En senior sjuksköterska är en sjuksköterska med lång erfarenhet som finns där som ett stöd för den som till exempel är nyutexaminerad, nyligen har bytt avdelning eller den som kommer tillbaka från vårdyrket efter ett uppehåll. Det kan handla om att ge råd, hjälpa till med prioritering eller lära ut något som andra är osäkra på.

Att testa rollen senior sjuksköterska var något avdelningen bestämt sen innan starten. Vilka fördelar finns med rollen?

- Den största fördelen är tryggheten som den skapar på avdelningen. Att alltid ha någon som står bakom en leder till att personalen blir tryggare i sina roller, viket i sin tur leder till att stressen minskar. Vi får ett mer effektivt sätt att jobba på som alla vinner på, både vi och våra patienter. Att ha den här tryggheten tror jag är ett bra sätt att få sjuksköterskor att stanna på avdelningen.

Hur har arbetsmiljön påverkats hittills genom att ta in den här rollen på avdelningen?

- Det har resulterat i en trygg arbetsmiljö med ett öppet klimat där alla kan fråga alla om råd. Vi diskuterar mycket tillsammans, vi resonerar och samarbetar hela tiden. Om ett problem dyker upp så löser vi det tillsammans.

Vad ger det dig att vara senior sjuksköterska?

-Jag får tänka ett varv extra när jag behöver svara på frågor från mina kollegor. Jag håller mig uppdaterad på ett helt annat sätt. När någon ställer en fråga måste jag stanna upp och tänka igenom, varför gör vi så här egentligen? Finns det något annat sätt vi kan göra på istället?

Hur har första tiden på utvecklingsavdelningen varit?

-Den första tiden har varit intensiv, på ett positivt sätt. Man märker att det här är en avdelning där man inte bara har chans att påverka sin egen arbetsmiljö utan även hur vården bedrivs. Vi har tid för reflektion efter varje arbetspass där vi tar upp vad som gått bra under passet och varför, och vad som gått mindre bra under passet och varför. Det gör att vi snabbt får en överblick över vad som fungerar och inte, och om något inte fungerar så ändrar vi på det. Vi tar även upp eventuella problem och löser dem direkt, vilket gör att det inte skapas några irritationsmoment i gruppen. Dessutom har vi väldigt roligt tillsammans på avdelningen.

 

 

Invigning av utvecklingsavdelningen

Bandklippning i samband med inviging.

Invigning av avdelningen.

Kollgor samtalar.

Vårdpersonalen samlad.

Den 17 september öppnade den kirurgiska utvecklingsavdelningen 85D2 på Akademiska sjukhuset. Avdelningen har två uppdrag: att vårda kolorektalpatienter och att förbättra arbetsmiljön genom att testa nya idéer och arbetssätt, som därefter kan spridas till resten av sjukhuset.

Avdelningen invigdes med tårta, tal och bandklippning av Eric Wahlberg, sjukhusdirektör, och Vivianne Macdisi, regionråd (S), ordförande i sjukhusstyrelsen. Avdelningen är nu redo att ta emot patienter och de nyrekryterade medarbetarna ser fram emot att dra igång. En av dem är Gisela Öhman, sjuksköterska, som precis flyttat till Uppsala för att arbeta på Akademiska sjukhuset.

- Jag arbetade tidigare på Åland och hade siktet inställt på ett större sjukhus. Jag fick syn på annonsen för utvecklingsavdelningen på Akademiska och den fångade mitt intresse. Jag gillar förbättringsarbete och förändring och här kommer jag verkligen kunna vara med och påverka, säger Gisela.

En av de saker som ska testas på avdelningen är patient-tv. På vårdrummen ska individanpassad information om till exempel kommande undersökning visas på skärm för att göra patienten mer involverad i sin vård.

- Det som ska bli så spännande med utvecklingsavdelningen är att vi inte måste göra som man alltid har gjort. Här har vi möjlighet att förändra och förbättra, säger Frida Olsson, avancerad specialistsjuksköterska.

Andra saker som avdelningen vill testa är tydligare rollfördelningar, att minska tidsåtgången för vårddokumentation genom ny teknik och nya arbetssätt och att medarbetarna har individanpassat, fast schema.

- Jag ville flytta från Umeå till Uppsala och när jag hittade annonsen för det här jobbet kände jag direkt att "Det där vill jag göra". Det känns häftigt att avdelningen får testa nya arbetssätt och att vi faktiskt har schemalagd tid för att arbeta med utvecklingen av vården, säger Sofia Vernersson, undersköterska.

 

Alla vinner på en förbättrad rollfördelning

På utvecklingsavdelningen ska varje enskild medarbetares kompetens tas tillvara och patienterna ska få bästa möjliga omvårdnad utan dröjsmål. Studier visar att ett underutnyttjande av medarbetarnas kompetens och kunskaper leder till att tillfredsställelsen med arbetsmiljön blir låg och att såväl vårdkvalitet som patientsäkerhet försämras. Tydliga roller och väldefinierade arbetsuppgifter resulterar emellertid i gott samarbete med patienten och teamets övriga medlemmar, samt i en bättre arbetsmiljö för alla.

Som en del av arbetet med att skapa en bättre arbetsmiljö kommer vi därför att arbeta med ett förtydligande av roller och arbetsfördelning mellan olika professioner. Det kan hända att vi testar nya dokumentationsrutiner. Vi kanske provar att involvera nya roller i teamet, exempelvis receptarier, farmaceuter eller annan paramedicinsk personal. Utvecklingsavdelningen har som mål att öppna i september 2018, och öppnandet kommer att föregås av planeringsveckor för medarbetarna. Då beslutar vi gemensamt vad vi ska testa på avdelningen. Vi vet alltså ännu inte säkert vilka projekt vi kommer att testa på avdelningen, men vi vet att vi ska utmana det traditionella vårdlagstänket och renodla de olika rollerna och samarbetet dem emellan.

Rollfördelning mellan sjuksköterska och undersköterska

Vi vill även att förändra sättet som sjuksköterskor och undersköterskor samverkar inom vårdteamet. Patienter behöver få den specifika och den basala omvårdnaden vid samma tidpunkt. Traditionell parvård tenderar att medföra att den specifika omvårdnaden nedprioriteras, vilket leder till sämre omvårdnad för patienten samt övertid för sjuksköterskan. Därför är det nödvändigt att gå från parvård till ett annat sorts teamarbete. Genom att sjuksköterskor utför den specifika omvårdnaden och undersköterskor den basala omvårdnaden blir yrkesrollerna tydligare och den specifika omvårdnaden kan ske samtidigt som den basala vilket gagnar patienterna.

Med tydliga roller och en tydligare arbetsfördelning dem emellan hoppas vi att kunna förbättra arbetsmiljön och samtidigt erbjuda den bästa våren. Med en förbättrad rollfördelning blir alla vinnare.

 

Att brainstorma tillsammans med hela sjukhuset

Patrik Bodeby.

Patrik Bodeby, projektledare och avdelningschef för den kirurgiska utvecklingsavdelningen deltog under 21 och 22 mars i Akademiskadagarna, Akademiska sjukhusets medarbetardagar. Eftersom avdelningen varken öppnat eller har rekryterat medarbetare än var montern Patrik ställde upp i mässhallen helt tom.

- Vi har ingenting att visa upp än. Vi vet än så länge inte vilka projekt som avdelningen ska jobba med, utan det kommer att växa fram tillsammans med avdelningens medarbetare när de väl är på plats.

Emanuel och Patrik sittandes vid monter.

Emmanuel och Patrik i utvecklingsavdelningens monter.

Istället för att visa upp någonting ställde Patrik frågor till besökarna: vad är ett teambaserat arbetssätt för dig? Vad innebär en involverad patient för dig? Svaren skrevs upp på post-itlappar och sattes upp på montern. Totalt inkom 150 svar, som Patrik dokumenterat och bearbetat i efterhand.

- Det var som att brainstorma tillsammans med hela sjukhuset! De flesta hade idéer på hur man kan samarbeta och hur man skapar en lärandestyrd arbetsplats. Det kan handla om utvecklat mentorskap och strukturerad reflektion, till exempel. Många idéer handlar om att göra patienten till en del av teamet. Det är lätt att tro att personalen är mer motvillig till att involvera patienten än vad den faktiskt är. Man måste bara skapa strukturer för det.

Patrik menar att den input han fick under Akademiskadagarna är ett kvitto på att han är på rätt spår med den kirurgiska utvecklingsavdelningen. Önskemålen som framfördes är precis sådana arbetssätt som utvecklingsavdelningen kommer att testa. Det enda som saknas nu är medarbetarna som ska hjälpa Patrik att starta upp avdelningen som genom att testa nya arbetssätt kan bana vägen för framtidens arbetsplats.

Vårt koncept

Bild på vårat koncept.