ST Gastroenterologi

En bred klinisk verksamhet och gynnsam utbildningsmiljö utgör grunden till ST-utbildningen inom medicinsk gastroenterologi och hepatologi vid Akademiska sjukhuset.

ST-utbildningens kliniska del utgörs av en blandad tjänstgöring vid våra enheter – avdelning, mottagning (med tillhörande konsultverksamhet) och endoskopi. Initialt fokuserar utbildningsläkaren på handläggningen av de vanligast förekommande gastroenterologiska diagnoserna. Redan tidigt får du dock ta del av det för utbildningen viktiga samtalet kring högspecialiserade patientfall. Varje vecka har vi gemensam knäckrond  – en bra möjlighet till feedback och råd för samtliga kollegor vid sektionen, inte minst för ST-läkare.

Den praktiska delen av ST-utbildningen domineras av endoskopi (gastroskopi och koloskopi). Med stöd av erfarna skopister introduceras utbildningsläkaren gradvis till terapeutiska/diagnostiska procedurer. Utöver detta finns goda möjligheter till riklig praktisk träning i samband med till exempel ascitestappningar och FibroScan.

Vi samarbetar mycket med andra specialiteter, däribland radiologi, kirurgi och infektion. Förutom de dagliga informella samtalen har vi multidisciplinära konferenser där ST-läkare deltar. Ett exempel på samarbete är den expanderande interventionella handläggningen av portalhypertensiva tillstånd och levernära tromboser på Akademiska sjukhuset.  Ett annat exempel är bedömning och behandling av levercancer, där lokalablativ terapi med så kallad TACE nu sker vid sektionen.

Även om levertransplantationer numera endast sker i Huddinge och Göteborg görs såväl utredning inför, delar av eftervård och uppföljning efter operation på Akademiska sjukhuset. Beslutet om transplantation tas tillsammans med Huddingekollegorna i samband med veckovis videokonferens.

Den formaliserade ST-undervisningen utgörs av ST-eftermiddagar en gång i månaden, utifrån ett tema som bestäms i samråd mellan ST-läkarna och studierektorn. En gång om året bjuder sektionen in regionens ST-läkare till ett gastroenterologiskt ST-dygn. Då träffas gastro-inriktade utbildningsläkare för falldiskussion och praktiska moment, varvat med sociala aktiviteter.

Handledningen är schemalagd, och vi försöker ha återkommande strukturerad återkoppling i samband med specialistkollegium och sit-ins. Vi uppmuntrar till deltagande i Gastroskolans kursverksamhet, och utöver detta finns goda möjligheter till deltagande i andra nationella (eller internationella) möten. Som led i en allmän vetenskaplig skolning träffas sektionens läkare för så kallad "journal club" varje vecka.

Hos oss är universitetet i allra högsta grad närvarande. De flesta av kollegorna vid sektionen är forskningsaktiva. Samtliga överläkare är disputerade och vi har två professorer och fyra docenter. Vår målsättning är att få alla ST-läkare intresserade av forskning, och utbildningstiden innebär goda möjligheter att påbörja forskningsprojekt.  Har man med sig tidigare forskningserfarenhet finns goda möjligheter till att återuppta eller fördjupa detta inom medicinska fakultetens gastroenterologiska verksamhet.

Välkommen att kontakta oss för mer information!