Gastroenterologi

gastroenterologi

Sektionen för gastroenterologi bedriver specialiserad och högspecialiserad vård för patienter med sjukdomar i mag-tarmkanal, lever och gallvägar. Vi bedriver också forskning, undervisning och utveckling inom medicinsk gastroenterologi och hepatologi. Sektionen har tillgång till ett tiotal vårdplatser vid den specialmedicinska vårdavdelningen 30B2. Dessutom finns det en välutrustad skopimottagning och en mag-tarmmottagning. Våra medarbetare består idag av bl.a. åtta specialister där majoriteten är disputerade varav tre docenter och en professor.

Vi har ett väl utvecklat samarbete med den interventionella radiologiska enheten för behandling av patienter med leversvikt och portal hypertension såsom blödande varicer, ascitesproblematik och hepatorenalt syndrom. I detta samarbete utförs framför allt TIPS (transjugulär intrahepatisk porto systemisk shunt) men även transjugulära leverbiopsier, levervensstentningar, tryckmätningar i portacirkulationen liksom lokal trombolys vid levernära tromboser och emboliseringar av arteriovenösa aneurysm (tex Mb Osler), kollateraler vid cirrhos eller andra blödningar relaterade till portal hypertension.

Runt patientgruppen med primär scleroserande cholangit (PSC) pågår kliniskt kvalitets- och forskningsprojekt för att identifiera riskfaktorer och tidiga stadier av gallgångscancer.

Vi deltar i regelbundna leverronder tillsammans med sektionen för leverkirurgi, onkologkliniken och radiologer-. Där diskuteras framför allt tumörfall och dessa ronder är riktade också mot regionen där det också finns möjlighet att delta via länk.

I och med rikssjukvårdavtalet har den kirurgiska levertransplantations-verksamheten koncentrerats till Karolinska sjukhuset/Huddinge. Vi samarbetar med transplantationsteamet på Karolinska sjukhuset i Huddinge och har en gång i veckan videokonferens där vi drar de patienter som utretts inför ev. levertransplantation hos oss. Patienterna träffar i regel transplantationsteamet i samband med konferensen och om patienten accepteras för transplantation sätts denne upp på listan direkt. Vi fortsätter därför att utreda C-länspatienter och tar gärna mot regionpatienter för utredning och bedömning inför eventuell levertransplantation.

Vi har möjlighet att utföra kompletta utredningar av mag-tarmkanalen vid tex utredning av gastrointestinal blödningskälla inkluderande tunntarmsendoskopi med kapselkamera och dubbelballongendoskopi. En av vår stora patientgrupper är patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD).Vi träffar regelbundet kolorektal-kirurgerna och har IBD-ronder för diskutera optimal behandling av svåra IBD-fall.

Härutöver har vi ett samarbete med infektionskliniken avseende virala hepatiter och dess komplikationer.

Inom motilitet bedriver vi i samarbete med kliniska fysiologiska kliniken manometri av esofagus, ventrikel och tunntarm liksom 24-timmars pH mätningar.

Vi rapporterar våra resultat till bland annat Nordiska levertransplantationsregistret och IBD-registret (Swibreg).

Det finns en beredskapslinje för gastroenterologiska och hepatologiska frågeställningar för frågor från jourhavande läkare i regionen på vardagkvällar fram till 21 och på helger mellan 9-18. Man når den ansvarige läkaren via sjukhusets växel. Dagtid är vi tillgängliga via konsultsökare också detta via Akademiska sjukhusets växel.

Urakuta levertransplantationsfrågeställningar nattetid; kontakta transplantationskirurgjour, Karolinska sjukhuset, Huddinge via Huddinges växel. Andra tider gastrokonsult enligt ovan.