Forskning och utbildning

Verksamhetsområde plastik- och käkkirurgis forskningsprofil genomförs i samverkan med Institutionen för kirurgiska vetenskaper vid Uppsala universitet.

Det plastikkirurgiska forsknings- och utvecklingsområdet innefattar både de sjukdomar och tillstånd som kan behandlas med plastikkirurgiska metoder liksom själva vården och behandlingen av de patienter som är drabbade.

Inom forskningsområdet faller sålunda grundvetenskapliga studier relaterade till allt från plastikkirurgiskt åtgärdbara tumörer och missbildningar till den reparativa processen och sårläkningen. Likaså innefattas undersökningar av förekomsten av dessa sjukdomar i befolkningen. Även effekterna av olika kirurgiska och andra åtgärder liksom studier av de kirurgiska metoderna och deras fysiologiska effekter pre-, peri- och postoperativt ingår. Till sist omfattas kartläggning och långtidsuppföljning av aktuella patientgrupper liksom själva omvårdnaden av dessa patienter.

Aktuella projekt

Inom verksamhetsområdet bedrivs framför allt forskning inom nedanstående projektområden:

Sjukdomsorienterad forskning (Disease Oriented Research)

  • Epidemiologiska och genetiska studier av läpp-, käk- och gomspalt.
  • Bindvävsaktivering vid sårläkning. Experimentella studier av den reparativa processen och här framförallt av mekanismer och relation till kliniskt förlopp. För närvarande undersöks framför allt kollagennybildning och keratinocyt-fibroblastinteraktion. Förloppet vid tidig läkningsprocess efter stor brännskada liksom det sena förloppet vid bildning av hypertrofiska ärr är modeller för att studera pågående aktiveringsprocess i bindväven. Den kroniska fibrosen vid Dupuytren´s kontraktur används som huvudsaklig modell för idiopatisk fibrossjukdom.
  • Studier av fysiologiska skeenden vid mikrokirurgii, och här framförallt vid fria lambåer syftande till att öka förståelsen för sådana patofysiologiska skeenden i lambån som kan påverka dess överlevnad. Dessutom studeras vilka mätvariabler som ger bäst information om mikrocirkulation, metabolism och syrgastransport i lambån.

 

Patientorienterad forskning (Patient Oriented Research)

  • Studier av fysiologiska skeenden i efterförloppen och under vården av svår brännskada. Detta innefattar bland annat undersökningar av andningsfunktion och läkemedelsmetabolism.
  • Seneffekter efter stor brännskada studeras såväl prospektivt som retrospektivt.
  • Utvärdering av resultat av behandling för läpp-, käk-, gomspalt.
  • Högteknologisk kraniofacial kirurgi. I projektet undersöks de långsiktiga effekterna från ett funktionellt, socialt, ekonomiskt och psykologiskt perspektiv.