Information om brännskador

Brännskador orsakas av att vävnad utsätts för en temperatur som är så hög att vävnaden skadas. Även annan energi än värmeenergi kan leda till samma typ av skada på vävnaden. Exempel på detta är köld respektive olika typer av kemikalier. Passage av elektrisk ström ger dels en brännskada på huden men även en skada på djupare vävnader av varierande omfattning. UV-strålning (solbränna) liksom joniserande strålning ger också brännskador. Likaså kan vissa inflammationsprocesser i huden ge en vävnadsskada i huden som liknar den man ser vid brännskada. Många fenomen i dessa senare skador liknar dem som ses vid brännskador, och kunskaper om brännskador ger därför förståelse för även dessa skadors karaktäristika och behandling.

Hur många människor brännskadas?

Man räknar med att cirka 38 000 vårdkontakter tas pga brännskador varje år, vilket motsvarar cirka 0,4 procent av Sveriges befolkning. Av dessa vårdas 1 300 inneliggandes på sjukhus, vilket motsvarar 0,14 procent av befolkningen. Detta är en mycket låg siffra med internationella mått mätt. I många andra industriländer är siffran nästan dubbelt så hög och i utvecklingsländer ytterligare betydligt högre.

Vilka är de vanligaste orsakerna till brännskada?

I Sverige är skållning på varmt/hett vatten den vanligaste orsaken till de skador som drabbar förskolebarn. I något högre ålder, liksom på vuxna, är flera orsaker någorlunda jämnt fördelade. Skållning och skador av öppen eld, direkt eller genom att kläder tagit eld dominerar dock. En särskild grupp är de som utsätts för brand inomhus, till exempel vid sängrökning. Här förekommer ofta påverkan av alkohol eller droger som bidragande orsak till skadan. Olika typer av preventiva åtgärder har genomförts för att minska brännskadeincidensen.