Forskning och utbildning

Svåra brännskador är bland de mest omfattande trauma en människa kan drabbas av. I Sverige sker cirka 38 000 vårdkontakter varje år på grund av brännskada och cirka 1300 patienter sjukhusvårdats årligen för brännskador. Av dessa har cirka 300 så svåra skador att de vårdas på någon av rikets två rikssjukvårdsenheter för svåra brännskador (Linköping och Uppsala).

För att säkerställa ett multiprofessionellt perspektiv etablerades “The Uppsala Burn Research Program” som har varit i full funktion sedan år 2000. Det baseras på ett samarbete mellan Institutionen för kirurgiska vetenskaper, plastikkirurgi och brännskadecentrum vid Akademiska sjukhuset å ena sidan och ett flertal andra kliniker och institutioner i Uppsala och övriga Sverige.

Efter beslut att definiera vård av svåra brännskador som rikssjukvård i form av tillstånd från rikssjukvårdsnämnden blev Akademiska sjukhuset ett av två sjukhus i landet där dessa patienter får behandlas. Efter beslutet, som baserades på en omfattande utredning med deltagande av bland annat ett flertal internationella experter, har antalet patienter fördubblats vilket lett till starkt förbättrade möjligheter att genomföra lyckosamma patientfokuserade forskningsprojekt. Ett nationellt forskningsnätverk har initierats med mål att optimera pågående forskningsprojekt på en nationell nivå. De flesta brännskaderelaterade forskningsprojekt som bedrivs inom institutionen genomförs inom ramen för detta nätverk.

Burn Research Program

Ansvariga forskare: Fredrik Huss ass prof., Mimmie Willebrand prof., Filip Fredén PhD.

Burn Research Program är ett paraply för klinisk forskning om brännskador och utfall efter brännskadevård. Brännskadevården är starkt multifaktoriell och multiprofessionell och spänner från enkel sårvård till avancerad vävnadsteknik/vävnadsodling (tissue engineering), från intensivvård till psykosocialt stöd. 

The Burn Research Program är uppdelat i moduler som innehåller de viktigaste delarna av behandlingsprocesserna för brännskador.

 • Aniva (intensivvårdsrelaterad forskning)
 • Brännskadekirurgi (omfattande sårläkning och tissue engineering)
 • Motståndskraft och sårbarhet (Psykiatri-Omvårdnad-Morbiditet-Psykologi-Adaptation)
 • Outcome
 • Patienttillfredsställelse/familjeperspektivet
 • Epidemiologi och prevention

Brännskador är en allvarlig form av trauma och de svårare skadorna kräver intensivvård. Ofta är kirurgisk behandling nödvändig. Den akuta posttraumatiska fasen kännetecknas av en relativt intensiv och snabb utveckling av en fysiologisk inflammatorisk respons, inte bara i den omedelbara närheten av skadad vävnad utan också en mer generaliserad form av systemisk inflammation (SIRS - Systemic Inflammatory Respons Syndrome). Denna reaktion är ofta proportionerlig mot utbredningen av brännskadan och i de mest allvarliga fallen kan den leda till cirkulatorisk chock, organdysfunktion och död. En typisk egenskap är en ökad vaskulär permeabilitet som leder till hypotension och utströmmande av vätska och protein från det intravaskulära till det extracellulära utrymmet, vilket skapar vävnadsödem. Denna reaktion, tillsammans med rekryteringen av inflammatoriska celler till platsen för skadan är delvis fördelaktigt för att rensa nekrotisk vävnad i processen för läkning. Vid en överdriven reaktion kan dock potentiellt viabla vävnader skadas både lokalt och, i svåra fall, mer generellt i olika organsystem i kroppen.

Brännskada är också en bra modell för andra svåra trauman i det att det massiva traumat som brännskadan innebär påverkar alla viktiga integrerande system i kroppen (till exempel neurologiska, endokrinologiska och immunologiska system). Skadade individer uppvisar vitt skild psykiatrisk historia, personlighet och socioekonomiska bakgrund samt pre-traumatisk förmåga att läka skadad vävnad och att motstå stress. De skiljer sig också när det gäller uppfattning och syn på vård samt i deras förmåga till anpassning och slutliga resultat efter vården. En del drabbas av irreversibla skador på huden med bestående psykiska funktionshinder och dramatiska förändringar i kroppsuppfattning från sin ärrbildning och fysiska funktionsnedsättning.

Således finns ett antal projekt inriktade mot de viktigaste egenskaperna hos patientens svar på brännskadetraumat (fysiologi, sårläkning, smärta, inflammation, infektion, etcetera). Ett urval av studierna beskrivs nedan:

Matrixmetalloproteinaser, steroidreceptoruttryck och -sensitivitet hos patienter med svåra brännskador
Syftet med denna studie är att undersöka serum-, urin- och vävnadsnivåer av matrixmetalloproteinaser (MMP) och deras vävnadshämmare hos vuxna patienter med brännskador. Den tidsmässiga profilen av enzymnivåerna kommer att undersökas, med särskild inriktning på den akuta chock fasenefter skada. Korrelation av enzymnivåer till sjukdomens svårighetsgrad studeras. Glukokortikoidreceptorer (GR alfa- och beta) kvantifieras på proteinnivå med leukocyt specificitet genom användning av flödescytometri, och på mRNA-nivån genom kvantitativ polymeraskedjereaktion (qPCR). GR-receptorkänslighet bedöms med hjälp av fluorescerande dexametason.

Psykiska reaktioner på brännskadetrauma
Detta projekt bygger på konceptet att exponeringen och reaktionen på traumatisk stress samverkar med psykiatrisk historia, personlighetsdrag och copingstrategier, och att denna interaktion är en viktig faktor för anpassningsprocessen. Föga uppmärksamhet har tidigare riktats mot frågan om vilka neurobiologiska reaktioner som är relaterade till denna motståndskraft mot psykisk stress i allmänhet och vid särskilda former av psykopatologi.

Alla patienter som remitterats till Brännskadecentrum sedan 2000 ombeds att delta i en omfattande prospektiv och longitudinell utredning som omfattar premorbida egenskaper med avseende på sociodemografiska och psykosociala egenskaper och tidigare somatisk och psykiatrisk historia. Undersökningarna omfattar även en detaljerad bedömning av de fysiska påfrestningarna under intensivvårdsperioden och under rehabiliteringen därefter. Bedömningen av stress innebär en analys av hur den påverkas av graden av trauma, behandling och vård samt hur den påverkas av faktorer som nämnts ovan. Kopplingar till gener som är associerade med utfall och olika aspekter av stress utreds. Neurofysiologiska och neuroradiologiska tekniker kommer att användas för att karakterisera neurobiologiska förändringar som förmodat är relaterade till anpassningen.

Svåra skador och dödsfall till följd av bränder
I samarbete med Myndigheten Samhällsskydd och Beredskap skall vi bland annat undersöka den fullständiga epidemiologin och sociodemografin gällande brandrelaterade skador och dödsfall i Sverige. Vidare, för att identifiera riskgrupper och ta fram förebyggande åtgärder för att sänka antalet olyckor och skadade människor, skall förebyggande åtgärder lanseras och följas upp med avseende på eventuella effekter.

Smärta hos intensivvårdspatienter, inklusive subjektiva och objektiva parametrar
Observationsstudie för att identifiera objektiva parametrar som korrelerar med patientens beskrivning av smärtupplevelser. Vi skall försöka finna parametrar som kan bedömas gällande smärtnivåer hos patienter som inte kan kommunicera. Hur de psykologiska aspekterna korrelerar med patientens smärtupplevelser undersöks också.

Brännskadekirurgi/sårläkning
Genom retro- och prospektiva studier analyseras behandlingsfaktorer (kirurgiska tekniker, återupplivnings modeller, antibiotika som används, etcetera) vid brännskadekirurgi för att utvärdera deras inverkan på resultaten. Prospektiva kliniska studier och/eller, in vivo/in vitro studier av:

 • autologa cellers beteende vid transplantation av odlad hud
 • heterologa, xenogena och syntetiska förbandsmaterial för behandling av ytliga dermala brännskador, fullhudsbrännskador, sandwich-grafting, och/eller sårbäddsförberedande åtgärder
 • utvärdering av befintliga samt utveckling av nya 3D-biologiskt nedbrytbara dermala regenerationsmatriser
 • användningen av makroporösa gelatinsfärer som odlingssubstrat, transplantationsvehikel och 3D-biologiskt nedbrytbar matris för guided tissue regeneration av huden med hjälp av autologa keratinocyter
 • effekten av att använda autologa och/eller allogena keratinocyter för att korta läkningstiden av tagställen


Medlemmar av programmet under 2014

 • Mimmie Willebrand, professor, Institutionen för neurovetenskap, psykiatri
 • Lisa Ekselius, professor, Institutionen för neurovetenskap, psykiatri
 • Morten Kildal, docent
 • Fredrik Huss, docent
 • Jian Fransén, leg läk
 • Björn Wikehult, RN, PhD
 • Cirkaisa Öster, RN, PhD, Institutionen för neurovetenskap, Psykiatri
 • Filip Fredén, PhD
 • Aida Plesan, MD
 • Annika Persson, RN
 • Marie Lindblad, RN
 • Alexandra Karström, lab chef
 • Cirkassandra Edlund, BMA
 • Åsa Forsberg, BMA