För dig som är vårdgivare/remittent

Brännskadecentrum på Akademiska sjukhuset i Uppsala tar emot brännskador oavsett svårighetsgrad. Enklare skador vårdas polikliniskt eller på vårdavdelning för plastikkirurgi medan svårare skador vårdas inom brännskadecentrums slutenvård.

Operationsteam

Handläggning av svårt brännskadade patienter utgår från det gällande kunskapsläget i landet och de kriterier som används för högspecialiserad brännskadevård internationellt. Definitionen för rikssjukvård utgår från de europeiska riktlinjerna (EBA) som bygger på en kombination av skadeutbredning, skadedjup och ålder.

Kategori Remisskriterier
Utbredning (% av kroppsyta),
skadedjup och andra faktorer
Kommentar
Ytlig delhud >20% vuxna
>10%
Konsultation om alla barn <3 år vid utbredning >5 %
     
Djup delhud
Fullhud
Samtliga Konsultation vid skador
<10 % vuxna
<5 % barn3-16 år och vuxna >65 år
om organisatoriska förutsättningar finns för handläggning inom region 
     
Övrigt Allvarlig elektrisk skada
Allvarlig kemisk skada
Toxisk epidermolys >10%
Komplicerande annan sjukdom
Speciella psykosociala behov
Kombinationsskador där brännskadan bedöms prognosavgörande:
- inhalationsskada
- Trauma
 
     


Gränsfall
De brännskador som av remittent bedöms som gränsfall ska alltid diskuteras med sjukhus med tillstånd att bedriva rikssjukvård. Med gränsfall menar vi det som ryms inom den givna definitionen men där remiss inte bedöms vara uppenbar. Om mottagande sjukhus och sjukhus med tillstånd att bedriva rikssjukvård är oense om var en patient bör behandlas ska detta dokumenteras för uppföljning.

Vårdtid
När en patient väl har remitterats till ett sjukhus med tillstånd att bedriva rikssjukvård ska patienten vårdas på detta sjukhus, så länge som god vård kräver tillgång till den multiprofessionella och strukturella kompetens som finns på detta sjukhus. Därefter kan patienten vårdas på den enhet som remitterande sjukhus bedömer lämpligast.

Fotograf: Kenneth Gunnarsson