Om verksamheten

Avdelning 85G

Avdelning 85G är en s.k. veckovårdsavdelning, måndag till fredag, och bedriver främst planerad kirurgisk verksamhet, men även patienter i behov av akut ögonsjukvård vårdas här. Huvuddelen av ögonsjukvården består av näthinne- och glaskroppskirurgi. Även plastikkirurgiska ingrepp samt starroperationer utförs.

Som patient på avdelningen träffar Du undersköterskor, sjuksköterskor och läkare som ansvarar för den direkta patientvården. Din vistelse omfattar som regel tre dagar, dag ett för inskrivning och förberedelser inför operation, dag två för operation och dag tre för postoperativ kontroll samt utskrivning.

Avdelningschef är Fredrik Hultin

Barn/skelning

Synutvecklingen hos barn pågår från födelsen till 8-10 års ålder. Det är viktigt att brytningsfel och skelning upptäcks och behandlas så tidigt som möjligt, för att synutvecklingen ska fortgå så optimalt som möjligt. Inom barn/skelningssektionen finns barnögonläkare och ortoptister, som deltar i utredning och behandling av barn med synnedsättning och/eller skelning. Vid misstanke om näthinnesjukdom görs elektrofysiologisk utredning med fullfälts – och multifokalt ERG, vid behov även i narkos hos små barn. All form av skelningskirurgi utförs.

Medicinskt ledningsansvarig läkare är Gerd Holmström.

Främre sektionens sjukdomar

Inom främre sektionens sjukdomar bedöms och behandlas patienter med olika typer av sjukdomar i ögats främre delar. En stor patientgrupp är katarakt (grå starr). Olika typer av sjukdomar i hornhinnan kan åtgärdas med Excimerlaser, lamellär eller genomgripande hornhinnetransplantation. Trycksänkande kirurgiska ingrepp utförs, både konventionella trabekelektomier och ovanligare ventiloperationer. Barn med medfött glaukom utreds och behandlas.

Medicinskt ledningsansvariga läkare är Brshink Koyi

Glaukom (grön starr)

Glaukom (grön starr) är en sjukdom som innebär långsamt ökande bortfall av ögats synfält. I många fall är ögontrycket förhöjt och sänkning av ögontrycket med olika ögondroppar bromsar effektivt sjukdomsförloppet.

Patienter med glaukom går på regelbundna kontroller hos läkare eller ögonsjuksköterska och man mäter ögontrycket och undersöker synfältsfunktionen med automatiserad synfältsundersökning, sk perimetri.

Medicinskt ledningsansvarig läkare är Paiman Emadi.

Kirurgisk retina

Kirurgisk retina (näthinna) ansvarar för utredning och kirurgisk behandling av sjukdomar i ögats glaskropp och näthinna. Fotografering, med eller utan kontrast och OCT-undersökning är viktiga i utredningen. Diabetesögonkomplikationer, som inte kan behandlas med laser, kan behandlas med glaskropps- näthinnekirurgi. Vissa sjukdomar i gula fläcken kan opereras, tex sk makulahål. Ögonförändringar hos för tidigt födda barn kan behandlas med laser eller vitrektomi. Näthinneavlossning opereras. En majoritet av patienterna som opereras remitteras från regionen. Operationstekniken har utvecklats snabbt under senare år. Kirurgisk retina-teamet var först i landet att använda den senaste 23G-tekniken för vitrektomi vilken innebär att operationerna kan göras med så fina instrument att suturering inte krävs.

Medicinskt ledningsansvarig läkare är Ulrich Spandau.

Medicinsk retina

Inom området medicinsk retina (näthinna) utreds och behandlas sjukdomar i ögats näthinna. Medicinsk retina ansvarar för screening, kontroller, utredning och behandling av ögonkomplikationer vid diabetes. Screening utförs med ögonbottenfotografering. Utredning kan vara kontrastfotografering av näthinnans blodcirkulation. Vissa diabetesögonförändringar lämpar sig väl för uppföljning med OCT, optisk coherenstomografi. Laserbehandling erbjuds.

Åldersförändringar i gula fläcken är mycket vanligt. Den våta formen av åldersförändringar i gula fläcken kan medföra snabb och allvarlig synnedsättning. Ett vanligt tidigt symptom är krokseende, metamorfopsi. De senaste åren har nya behandlingsmöjligheter tillkommit i form av fotodynamisk terapi (PDT) och kärltillväxtfaktorhämning (anti-VEGF-terapi). Medicinsk retina-enheten ansvarar för utredning och behandling av åldersförändringar i gula fläcken.

Medicinskt ledningsansvarig läkare är Kerstin Hallnäs.

Neurooftamologi

Inom neurooftamologi utreds och behandlas patienter med neurologiska sjukdomar som påverkar synfunktionen. En vanlig orsak kan vara olika typer av tumörsjukdomar i centrala nervsystemet.

Medicinskt ledningsansvarig läkare är Eva Landgren.

Ögonmottagningen och dagkirurgi

Ögonmottagningen är en av Akademiska sjukhusets största öppenvårdsmottagningar. Vi tar årligen emot ca 40 000 besök till läkare, sjuksköterska, fotograf och ortoptist. På mottagningen finns avancerad teknisk utrustning för undersökning och utredning av olika ögonsjukdomar. Digitala kameror för ögonbottenfotografering och kontrastundersökning av näthinnans och gula fläckens blodcirkulation finns här liksom OCT-maskin, HRA-, HRT- och RetCAM-utrustning. Synfunktionen kan undersökas bl. a med synfältsundersökningar med en av två Humphrey-perimetrar. På mottagningen utförs laserbehandlingar för diabetes, glaukom(grön starr) och efterstarr.

Vid dagkirurgin på ögonmottagningen har vi 2 operationssalar. Där utförs flera tusen operationer per år. Operationerna sker i lokalbedövning. Den vanligaste är operation av katarakt (gråstarr). Andra vanliga är ögonplastikoperationer, injektion av läkemedel i ögat samt operation av glaukom (grön starr).

Avdelningschef på ögonmottagningen och dagkirurgin är Marianne Säfwenberg.

Ögonoperation

På neurooperation förfogar verksamhetsområde ögon över 2 operationssalar. Här görs högspecialiserad kirurgi, som ofta kräver narkos: glaskropps- näthinnekirurgi, hornhinnetransplantationer, trycksänkande operationer vid glaukom och skelningsoperationer. Barn med medfött glaukom undersöks och behandlas här.

Avdelningschef är Marianne Säfwenberg

Ögonplastikkirurgi

Enheten för ögonplastikkirurgi behandlar/opererar sjukdomar samt skador i ögonlock, ögonhålan och tårvägarna hos både barn och vuxna. En betydande del av patienterna remitteras från regionen.

Vanliga orsaker till operation är tumörer och felställningar i ögonlock eller stopp i tårvägarna med tårflöde som följd. Större delen av operationerna genomförs i lokalbedövning.

Medicinskt ledningsansvarig läkare är Yousef Pourakbar